Prezentul Plan de integritate a fost elaborat în baza HG. Nr.583 / 2016 – Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020, prin raportate la obiectivele generale și specifice prevăzute de SNA. Măsurile, indicatorii de performanță, sursele de verificare, riscurile, responsabili, termenele și observațiile sunt elaborate la nivel de unitate școlară, adaptate specificului acesteia.

 

 

         OBIECTIVUL GENERAL 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenţei

Obiective specifice

1.1.     Creşterea transparenţei instituţionale şi a proceselor decizionale

1.2.  Creşterea transparenţei proceselor de administrare a resurselor publice                                                      (conf.  HG nr. 583 / 2016)

Nr. crt.

Măsura

Indicatori de performanță

Sursa de verificare

Riscuri

Responsabili

Termen

Observații

1.1.

Publicarea informațiilor de interes public, conform standardului general din anexa 4 la HG nr.583/22016

Site-ul unității școlare actualizat periodic

Site-ul unității școlare

Nepublicarea informațiilor de interes public

Director

Director adjunct

Informatician

Permanent

Acțiune adaptată după luarea în considerare a responsabilităților stabilite HG nr. 583/ 2016

1.2.

Facilitarea accesului la informații privind implementarea Strategiei naționale anticorupție prin dezvoltarea unei secțiuni dedicate pe site-ul instituției

Secțiune site-ul unității școlare

Număr de informații postate

Site-ul unității școlare

Întârzieri în postarea informațiilor de interes public

Director

Director adjunct

Membrii CA

Informatician

Permanent

Acțiune adaptată după luarea în considerare a responsabilităților stabilite HG nr. 583/ 2016

1.3.

Diversificarea strategiilor de comunicare publică în scopul unei mai bune informări, cu accent pe gestionarea relațiilor cu părinții, operatorii economici, comunitatea locală, mass-media

Număr de ședințe cu părinții

Număr de discuții / analize cu reprezentanții insituțiilor unde elevii desfășoară practica pedagogică

Număr de apariții în mass-media locală

Strategii de comunicare actualizate

Întârzieri în dezvoltarea conceptului

Director

Director adjunct

Membrii CA

Comitetul reprezentativ al părinților

Diriginții claselor

Permanent

Acțiune adaptată după luarea în considerare a responsabilităților stabilite HG nr. 583/ 2016

 

 

         OBIECTIVUL GENERAL 2 – Creşterea integrităţii instituţionale prin includerea măsurilor de prevenire a corupţiei ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale şi evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanţei administrative

Obiective specifice

2.1. Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale

2.2. Creşterea eficienţei măsurilor preventive anticorupţie prin remedierea lacunelor şi a inconsistenţelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecţia avertizorului în interes public şi interdicţiile post-angajare                                                                           (conf.  HG nr. 583/ 2016)

Nr. crt.

Măsura

Indicatori de performanță

Sursa de verificare

Riscuri

Responsabili

Termen

Observații

2.1.

Verificarea periodică a sistemului de prevenire anticorupție la nivelul unității de învățământ

Raportul privind sistemul de prevenire anticorupție

Raportul anual de activitate

Modificări legislative specifice măsurii

Director

Director adjunct

Membrii CA

Permanent

Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/ 2016

2.2.

Stabilirea de ținte pentru management pentru funcțiile de conducere (directori, membrii CA, responsabili comisii metodice, contabilitate, administrativ)

Număr de ținte stabilite

Număr de măsuri aplicate

Tipuri de măsuri aplicate

Site-ul școlii

Lipsa implicării personalului în activitatea proiectată

Director

Director adjunct

Membrii CA

Anual

Măsura este obligatorie conform

HG nr. 583/ 2016

 

 

 

 

OBIECTIVUL GENERAL 3 – Consolidarea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sectoare şi domenii de activitate prioritare

Obiectiv specific

Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sistemul naţional de educaţie                   (conf.  HG nr. 583/ 2016)

Nr. crt.

Măsura

Indicatori de performanță

Sursa de verificare

Riscuri

Responsabili

Termen

Observații

3.1.

Consolidarea integrării personalului unității școlare prin promovarea standardelor etice profesionale, prin stimularea comportamentului etic, a profesionalismului și a rezultatelor obținute

Elaborarea / aprobarea în CP/CA a Codului etic

Sistemul intern de management și asigurarea calității la nivelul unității școlare

Codul etic

CEAC

Neaplicarea standardelor etice

Director

Director adjunct

Membrii CA

Membrii CEAC

Permanent

Măsuri conform ROFUIP - O.MEN. 3027/2018

3.2.

Introducerea tematicii anticorupție în cadrul orelor de Consiliere și orientare

Număr de clase la care au avut loc prezentări

Procese verbale diriginți

Neaplicarea strategiei anticorupție

Diriginții claselor

Conform orar

Măsuri conform ROFUIP - O.MEN. 3027/2018

3.3.

Derularea de programe și campanii de informare a elevilor cu privire la riscurile și consecințele negative ale corupției

Număr de programe / activități derulate

Număr de invitați

Materiale elaborate și susținute în cadrul activităților

Lipsa de informare a elevilor cu privire la consecințele negative ale corupției

Diriginții claselor

Conform program stabilit

Măsuri conform ROFUIP - O.MEN. 3027/2018

3.4.

Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție și a gradului de implicare a factorilor cointeresați și societății civile

Număr protocoale /activități între unitatea școlară și instituții din comunitatea locală

Număr dezbateri Număr întâlniri

Materiale distribuite

Liste de prezență

Neaplicarea strategiei anticorupție

Director

Director adjunct

Membrii CA

Membrii CEAC

Prof. diriginți

Conform program stabilit - protocoale

Dezbateri anticorupție cu participarea factorilor cointeresați

 

OBIECTIVUL GENERAL 4 – Creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor de integritate de către angajaţi şi beneficiarii serviciilor publice

Obiective specifice

4.1. Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a personalului din cadrul instituţiei publice

4.2. Creşterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupţiei                                     (conf.  HG nr. 583/ 2016)

Nr. crt.

Măsura

Indicatori de performanță

Sursa de verificare

Riscuri

Responsabili

Termen

Observații

4.1.

Activități de informare / analiză privind standardele de integritate de către toți angajații unității

Număr de angajați

Număr de activități de informare

Proces verbal

Insuficienta cunoaștere a standardelor de integritate

Director

Permanent

Măsura este obligatorie conform

HG nr. 583/ 2016

4.2.

Creșterea transparenței instituționale privind sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice puse la dispoziție de către instituțiile din sectorul educațional

Întreținerea permanentă și funcționarea site-ului școlii

Site-ul unității de învățământ

Neaplicarea strategiei anticorupție

Director

Responsabilii comisiilor metodice

Diriginții claselor

Secretariat

Permanent

Măsuri conform ROFUIP – O.MEN. 3027/2018

4.3.

Aplicarea corectă a educației anticorupție

Monitorizarea video a concursurilor și examenelor organizate în școală

CD-uri

Neaplicarea strategiei anticorupție

Comisiile numite prin decizii

Conform grafic de desfășurare

Măsuri conform metodologiilor de desfășurare

4.4.

Creșterea eficienței mecanismelor de prevenire a corupției privind achizițiile publice, precum și utilizarea fondurilor publice în general la nivelul sectorului educațional/unitate școlară

Asigurarea transparenței resurselor bugetare și extrabugetare

Raportul anual și semestrial postat pe site-ul unității școlare

Neaplicarea strategiei anticorupție

Director

Director adjunct

Membrii CA

Permanent

Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/ 2016

4.5.

Asigurarea participării angajaților la cursuri privind normele de etice și de conduită / anticorupție / prevenirea conflictelor de interese, ca parte a programului de formare continuă a personalului

Număr teme

Număr persoane

Număr programe de formare

Chestionare

Certificate de participare la cursuri de formare

Neaplicarea strategiei anticorupție

Director

Director adjunct

Membrii CA

Conform datele stabilite de instituțiile organiza-

toare

Acțiune adaptată cu luarea în considerare a responsabilităților prin intermediul HG n. 583/2016

 

 

         OBIECTIVUL GENERAL 5 – Consolidarea performanţei de combatere a corupţiei prin mijloace penale şi administrative

Obiective specifice

5.1. Continuarea progreselor înregistrate în investigarea cu imparţialitate şi în soluţionarea de către instanţe a faptelor de mare corupţie şi la nivel local

5.2. Îmbunătăţirea activităţii de identificare, sancţionare şi de prevenire a cazurilor de incompatibilităţi, conflicte de interese şi averi nejustificate

5.3. Consolidarea mecanismelor de control administrativ                                                                                              (conf.  HG nr. 583/ 2016)

Nr. crt.

Măsura

Indicatori de performanță

Sursa de verificare

Riscuri

Responsabili

Termen

Observații

5.1.

Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în compartimente expuse la corupție

Număr de verificări / analize în cadrul compartimentelor

Rapoarte anuale de activitate

Deficitul de resurse umane – personal didactic nedidactic

Director

Director adjunct

Membrii CA

Permanent

Activitatea este obligatorie conform

HG nr. 583/ 2016

5.2.

Valorificarea rezultatelor activității controlului intern

Număr de chestionare aplicate

Număr procese verbale

Chestionare aplicate

Procese verbale

Neaplicarea strategiei anticorupție

Director

Director adjunct

Membrii CA

Responsabil financiar

Permanent

Activitatea este obligatorie conform

HG nr. 583/ 2016

5.3.

Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție

Număr de sesizări primite

Număr de sesizări soluționate

Număr și tipul de sancțiuni dispuse

Decizii ale comisiei de disciplină

Lipsa unor sesizări către comisia de disciplină

Lipsa probelor în soluționarea sesizărilor

Comisiile numite prin decizii

Permanent

Activitatea este obligatorie conform

HG nr. 583/ 2016

5.4.

Creșterea eficienței mecanismelor de prevenire a corupției privind achizițiile publice, precum și utilizarea fondurilor publice în general la nivelul sectorului educațional/unitate școlară

Asigurarea transparenței resurselor bugetare și extrabugetare

Raportul anual și semestrial postat pe site-ul unității școlare

Neaplicarea strategiei anticorupție

Director

Director adjunct

Membrii CA

Permanent

Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/ 2016

 

 

         OBIECTIVUL GENERAL 6 – Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupţie prin aprobarea planului de integritate şi autoevaluarea periodică la nivelul instituţiei

6.1. Consolidarea integrităţii instituţionale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc şi a standardelor de control          (conf.  HG nr. 583/ 2016)

Nr. crt.

Măsura

Indicatori de performanță

Sursa de verificare

Riscuri

Responsabili

Termen

Observații

6.1.

Implementarea planului de integritate (valorile fundamentale, principiile obiective și mecanismul de monitorizare)

Mențiuni exprese privind aderarea la: valorile fundamentale; principiile; obiectivele, mecanismul de monitorizare

Persoanele desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritate

Codul etic

Neaplicarea strategiei anticorupție

Director

Director adjunct

Membrii CA

Permanent

Activitatea este obligatorie conform

HG nr. 583/ 2016

6.2.

Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice unității de învățământ

Număr de riscuri inventariate

Registrul riscurilor elaborat pentru fiecare compartiment

Caracter formal în întocmirea registrului riscurilor

Director

Director adjunct

Membrii CA

Responsabil financiar

Permanent

Măsura este obligatorie conform

HG nr. 583/ 2016

6.3.

Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern

Număr de măsuri de remediere

Standarde de integritate reflectate în planul de integritate

Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilități lor

Caracter formal al demersului și neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial

Director

Director adjunct

Membrii CA

Responsabil financiar

Permanent

Măsura este obligatorie conform

HG nr. 583/ 2016

6.4.

Aprobarea, diseminarea planului de integritate la nivel de unitate școlară

Plan de integritate aprobat

Număr exemplare afișate

Planul de integritate pentru fiecare compartiment

Neaplicarea strategiei anticorupție

Transmiterea de date incomplete

Director

Director adjunct

Membrii CA

Permanent

Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/ 2016

6.5.

Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile noi apărute

Număr de riscuri și vulnerabilități identificate

Raport de evaluare a riscurilor

Caracter formal al demersului

Director

Director adjunct

Membrii CA

Permanent

Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/ 2016