privind notarea ritmică şi parcurgerea programei şcolare

1.      Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

 

Nr. Crt

Elemente privind responsabilii/operaţiunea

Numele şi prenumele

Funcţia

Data

Semnătura

1

2

3

4

5

1

Elaborat

Responsabil CEAC

iulie.2020

2

Verificat

Reprezentant compartiment management

iulie.2020

3

Avizat

Președinte Comisia de Monitorizare

iulie.2020

4

Aprobat

Director

iulie.2020

2.      Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

Nr. Crt

Editia/ revizia in cadrul editiei

Componenta revizuita

Modalitatea reviziei

Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei

1

2

3

4

1

Editia 1/ Revizia 0

-

    Iulie 2020

3.      Lista persoanelor la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale

Nr.

crt.

Scopul difuzării

Exem-plar

nr.

Compartiment

Funcţia

Nume şi

prenume

Data

primirii

Semnă-tura

1.1.

Aplicare

1

Management

Membri CA

Toți membrii CA

Iulie 2020

electronic

1.2.

Informare / aplicare

1

Conducere

Director

Iulie 2020

electronic

1.3.

Evidență

1

Management

Reprezentant compartiment management

Iulie 2020

electronic

1.4.

Informare / aplicare

1

Secretariat

Reprezentant compartiment

Iulie 2020

electronic

1.5.

Informare / aplicare

1

Personal didactic

Reprezentant compartiment

Iulie 2020

electronic

1.6.

Informare / aplicare

1

Personal didactic

Electronic: e-mail cadre didactice; WhatsApp

Iulie 2020

1.7.

Informare

1

elevi, părinți, parteneri educaționali, comunitatea locală

Postare pe site-ul școlii; pagina de Facebook a unității de învățământ

Iulie 2020

1.8.

Arhivare

1

Comisie monitorizare

Secretariat tehnic

Iulie 2020

4.      Scopul procedurii

 4.1 Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate

4.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;

4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;

4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;

4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei;

4.5. Stabileşte sarcini referitor la circuitul documentelor necesare acestei activităţi;           

4.6. Alte scopuri specifice procedurii operaţionale.

5.      Domeniul de aplicare

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională

- Procedura are drept scop eficientizarea procesului de predare - învăţare – evaluare respectiv monitorizarea numărului de note acordat fiecărui elev în concordanţă cu numărul de ore alocat fiecărei disciplinei în parte.

5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurale în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică;

- Comisia privind notarea ritmică şi parcurgerea programei şcolare este constituită şi funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare (ROF) al şcolii. Aceasta comisie este formată din 3 membri, desemnaţi de către Consiliul de Administraţie, conform rolului său prevăzut în ROF, referitor la stabilirea componenţei şi atribuţiilor comisiilor de lucru din unitatea de învăţământ vizată.

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurală;

a. Această activitate depinde de activitatea compartimentelor:

•Personalului didactic din unitatea de învăţământ.

b. De această activitate depind compartimentele:

•Personalului didactic din unitatea de învăţământ;

•Conducere.

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurale; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii.

a. Această activitate depinde de furnizarea datelor de la următoarele compartimente:

•   Personal didactic;

•   De această activitate beneficiază în cadrul deplasărilor efectuate în ţară următoarele compartimente:

•   Personal didactic

6. Documente de referinţă

6.1. Reglementări internaţionale

- Nu este cazul

6.2. Legislaţie primară

- Legea  educatiei  nationale nr.  1/05.01.2011,  publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,  nr.  18/10.01.2011,  cu completarile si modificarile ulterioare,

-   OMEC   nr.   4135/21.04.2020   de   aprobare  a   Instructiunii   privind   asigurarea   continuitatii procesului de invatare la nivelul  sistemului de invatamant preuniversitar,

-   Regulamentul-cadru  de   organizare  si   functionare  a  inspectoratelor   scolare,   aprobat  prin O.M.E.C.T.S.  nr.  5530/2011,  cu modificarile si cornpletarile ulterioare.

6.3. Legislaţie secundară

- Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07.05.2018;

- Instrucţinea nr. 1/2018 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităţilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018.

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale unității

Circuitul documentelor;                     

Regulamentul intern; 

Ordine şi metodologii emise de MEC;

Alte acte normative.

7.  Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi

Definiţii

Nr.

Crt.

Termenul

Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul

  1.  

Ediţie a unei proceduri

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri de sistem, aprobată şi difuzată.

  1.  

Revizia in cadrul unei ediţii

Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate.

  1.  

Sistem de control managerial

Ansamblu de structuri organizatorice, responsabilităţi, proceduri, procese şi resurse ce are ca scop implementarea controlului managerial.

  1.  

Comisia

Comisia pentru control managerial intern.

  1.  

Consiliul Profesoral

totalitatea personalului didactic de predare titular sau suplinitor având are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ si personalul didactic auxiliar

  1.  

Consiliul de administraţie

Conducerea scolii, cadre didactice, reprezentanti ai autoritătilor locale, ai părintilor si elevilor

  1.  

Proces educaţional optim

Ansamblu de măsuri aplicate în mod sistematic şi conştient în vederea formării şi dezvoltării facultăţilor intelectuale, morale şi fizice ale elevilor astfel încât să se poată integra în societate

7.2.            Abrevieri:

Nr. crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

PS

Procedura de sistem

2.

E.

Elaborare

3.

V.

Verificare

4.

A.

Aprobare

5.

Ap.

Aplicare

6.

Ah.

Arhivare

7.

PO

Procedură operaţională

8.

CP

Consiliu Profesoral

9.

CA

Consiliu de Adminstrație

8. Descrierea procedurii operaţionale

8.1. Generalităţi - Procedura are drept scop eficientizarea procesului de predare - învăţare – evaluare respectiv monitorizarea numărului de note acordat fiecărui elev în concordanţă cu numărul de ore alocat fiecărei disciplinei în parte

8.2. Resurse necesare

8.2.1. Resurse materiale - conform listei de inventar anexată

8.2.2. Resurse umane - conform statelor de funcţii anexate

8.2.3. Resurse financiare - conform bugetului anual aprobat

8.3. Modul de lucru - 8.3.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii:

Compartimentul (postul)/acţiunea (operaţiunea)

1

Stabilirea comisiei în structura organizaţională şi a sarcinilor acesteia;

- conducerea instituţiei de învăţământ va stabili componenţa comisiei privind monitorizarea notarii ritmice şi parcurgerea programei şcolare;

- conducerea unităţii de învăţământ va emite decizia de numire şi stabilire a atribuţiilor comisiei privind monitorizarea notării ritmice şi parcurgerea programei şcolare;

2

Întocmirea programului de lucru a comisiei de monitorizare;

Comisia de notare ritmică şi parcurgerea programei şcolare îşi desfăşoară activitatea, conform unui program de activitate.

3

Verificarea modului de completare a cataloagelor

- comisia va verifica modul de întocmire şi completare a cataloagelor de la clasă de către învăţători sau de către profesorii diriginţi;

4

Stabilirea graficului de urmărire şi verificare a notării ritmice;

- comisia privind monitorizarea notării ritmice şi parcurgerea programei şcolare va întocmi graficul de urmărire a notării ritmice;

5

Comisia privind monitorizarea notării ritmice şi parcurgerea programei monitorizarea efectivă;

- comisia conform graficului va monitoriza notarea ritmică la fiecare clasă în parte;

- periodic Comisia de monitorizare verifică concordanţa între notele trecute pe lucrările scrise ale elevilor şi a notelor trecute de către cadrul didactic în catalog şi atenţionează cadrele didactice atunci când este cazul.

- a sfârşitul primului semestru şi sfârşitul fiecărui an şcolar, Comisia de monitorizare verifică:

• corectitudinea încheierii mediilor pentru fiecare disciplină în parte cât şi media generală a elevilor;

• completarea proceselor-verbale de la sfârşitul cataloagelor şcolare;

• numărul de absenţe acumulate de fiecare elev în parte;

- Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei şcolare în conformitate cu planificările calendaristice, la fiecare disciplină pentru fiecare cadru didactic în parte.

6

Se analizează informaţiile obţinute prin monitorizare şi se întocmeşte un raport final care să cuprindă observaţiile rezultate în urma monitorizărilor efectuate;

- analizarea informaţiilor şi informarea profesorilor asupra ritmicităţii notării elevilor;

- prezentarea către conducerea şcolii - a informărilor realizate;

- întocmirea raportului final

7

Discutarea activităţii cu cadrele didactice

- prezentarea activităţii în Consiliul Profesoral

8.3.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii:

Compartimentul (postul)/acţiunea (operaţiunea)

Activităţile desfăşurate

1

Stabilirea comisiei în structura organizaţională şi a sarcinilor acesteia;

- conducerea instituţiei de învăţământ va stabili componenţa comisiei privind monitorizarea notarii ritmice şi parcurgerea programei şcolare;

- conducerea unităţii de învăţământ va emite decizia de numire şi stabilire a atribuţiilor comisiei privind monitorizarea notarii ritmice şi parcurgerea programei şcolare;

- întocmirea referatului şi luarea la cunoştinţă despre unele legi;

- înregistrarea referatelor la registratura instituţiei publice;

- aprobarea referatelor de conducătorul instituţiei publice;

- stabilirea temeiului legal ce impune emiterea deciziei;

- stabilirea persoanei, a persoanelor sau a comisiilor însărcinate să ducă la îndeplinire prevederile deciziei;

- întocmirea deciziei propriu-zise;

- vizarea deciziei de către compartimentul de specialitate;

- înregistrarea în registrul special a deciziei întocmite;

- semnarea deciziei, de conducătorul instituţiei publice;

- înmânarea deciziei către persoanele însărcinate să ducă la îndeplinire prevederile acesteia;

- semnarea de primire şi luare la cunoştinţă a deciziei;

- predarea unui exemplar persoanei desemnate să gestioneze şi să actualizeze deciziile emise;

2

Întocmirea programului de lucru a comisiei de monitorizare;

Comisia de notare ritmică şi parcurgerea programei şcolare îşi desfăşoară activitatea, conform unui program de activitate.

- Comisia de notare ritmică şi parcurgerea programei şcolare îşi desfăşoară activitatea, conform unui program de activitate înregistrat la registratura instituţiei de învăţământ, în care fiecare membru al comisiei are sarcini stabilite în conformitate cu atribuţiile anuale ale comisiei.

3

Verificarea modului de completare a cataloagelor

- Comisia va verifica modul de întocmire şi completare a cataloagelor de la clasă de către învăţători sau de către profesorii diriginţi;

- până la data de 30 septembrie al fiecărui an şcolar, Comisia de notare ritmică şi parcurgerea programei şcolare verifică corectitudinea completării cataloagelor claselor;

- Comisia îndrumă profesorii debutanţii în învăţământ cum se completează şi cum se notează ritmic elevii in concordanţă cu numărul de ore alocat fiecărei disciplinei programa şcolară.

4

Stabilirea graficului de urmărire şi verificare a notării ritmice;

- comisia va întocmi graficul de urmărire a notării ritmice;

- comisia va întocmi graficul de urmărire şi verificare a notării ritmice;

- comisia va înregistra graficul de urmărire a notării ritmice la registratura instituţiei de învăţământ;

- conducerea instituţiei de învăţământ va aproba graficul de urmărire a notării ritmice;

- graficul după aprobare va fi afişat la în cancelarie.

5

Comisia privind monitorizarea notării ritmice şi parcurgerea programei - monitorizarea efectivă;

- Comisia conform graficului va monitoriza notarea ritmică la fiecare clasă în parte;

- periodic Comisia de monitorizare verifică concordanţa între notele trecute pe lucrările scrise ale elevilor si a notelor trecute de către cadrul didactic în catalog şi atenţionează cadrele didactice atunci când este cazul.

- La sfârşitul primului semestru şi sfârşitul fiecărui an şcolar, Comisia de monitorizare verifică:

• corectitudinea încheierii mediilor pentru fiecare disciplină în parte cât şi media generală a elevilor;

• completarea proceselor-verbale de la sfârşitul cataloagelor şcolare;

• numărul de absenţe acumulate de fiecare elev în parte;

- Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei şcolare în conformitate cu planificările calendaristice, la fiecare disciplină pentru fiecare cadru didactic în parte.

- monitorizarea notării ritmice a elevilor din unitate de la învăţământul de zi în concordanţă cu graficul aprobat de conducerea instituţiei de învăţământ.

- monitorizarea numărului de note acordat fiecărui elev din instituţia de învăţământ în concordanţă cu numărul de ore alocat fiecărei discipline în parte;

- monitorizarea parcurgerii programei şcolare în concordanţă cu planificările fiecărui cadru didactic în parte;

- diversificarea procedeelor, a metodelor şi a instrumentelor de evaluare a elevilor;

- verificarea periodică şi sistematică de către comisie a corectitudinii cu care se completează cataloagele de către cadrele didactice;

- colaborarea comisiei cu diriginţii pentru realizarea unei bune monitorizări.

6

Se analizează informaţiile obţinute prin monitorizare şi se întocmeşte un raport final care să cuprindă observaţiile rezultate în urma monitorizărilor efectuate;

- analizarea informaţiilor şi informarea profesorilor asupra ritmicităţii notării elevilor;

- prezentarea către conducerea scolii - a informărilor realizate;

- întocmirea raportului final

- informarea profesorilor asupra ritmicităţii notarii elevilor în vederea remedierii situaţiei atunci când este cazul;

- prezentarea către conducerea şcolii - a informărilor realizate lunar/semestrial/ anual privind ritmicitatea notării şi masurile luate.

- întocmirea raportului final, înregistrarea acestuia la registratura instituţiei publice şi predarea spre aprobare conducerii entităţii publice.

-aprobarea raportului de către conducătorul instituţiei de învăţământ;

7

Prezentarea activităţii comisiei de monitorizare;

- prezentarea activităţii comisiei de monitorizare în Consiliul Profesoral.

- activitatea comisiei de monitorizare va fi dicutată în consiliul profesoral în baza rapoartelor întocmite de către aceasta.

8.4.3. Valorificarea rezultatelor activităţii

·         îmbunătăţire a cunoaşterii legislaţiei activităţii privind notarea ritmică;

·         cunoaşterea modului de derulare a paşilor privind decontarea privind notarea ritmică;

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

9.1. Atribuţii ale comisiei:

•Monitorizarea notării ritmice a elevilor din unitate de la învăţământul de zi;

•Monitorizarea numărului de note acordat fiecărui elev din instituţia de învăţământ în concordanţă cu numărul de ore alocat fiecărei discipline în parte;

•Diversificarea procedeelor, a metodelor şi a instrumentelor de evaluare a elevilor;

•Verificarea periodică şi sistematică de către comisie a corectitudinii cu care se completează cataloagele de către cadrele didactice;

•Colaborarea comisiei cu diriginţii pentru realizarea unei bune monitorizări;

•Realizarea unor scurte informări lunare, sub forma unui raport înregistrat la registratura unităţii de învăţământ privind ritmicitatea notării, situaţia frecvenţei elevilor şi măsurile luate de către cadrele didactice-diriginţi, precum şi prezentarea acesteia către conducerea şcolii;

•Programarea corectă a lucrărilor de verificare pe clase, pentru a evit a aglomerarea elevilor;

•Verificarea existenţei unei concordanţe între notele trecute pe lucrările scrise şi a notelor trecute în catalog;

•Constituirea legală şi corectă a mediei semestriale şi a celei anuale;

•Verificarea situaţiei de promovare, a celei de amânare, a celei de repetenţie sau abandon şcolar în cazul fiecărui elev, înainte de prezentarea acestei situaţii, spre validare, în şedinţele consiliului profesoral;

•Realizarea unor rapoarte semestriale/ anuale privind ritmicitatea notării, situaţia frecvenţei elevilor şi măsurile luate de către profesorii diriginţi în cauză.

10.Formular evidență modificări

Nr.

crt.

Ediția

Data ediției

Revizia

Data reviziei

Nr.pag.

Descriere modificare

Semnătura conducătorului departamentului

1

I

-

-

-

11. Formular analiză procedură

Nr.

crt.

Compartiment

Nume conducător compartiment

Înlocuitor de drept sau delegat

Aviz favorabil

Aviz nefavorabil

Semnătura

Data

Obervații

Semnătura

Data

1

Management

-

-

-

-

12.  Lista de difuzare a procedurii

Nr.

crt.

Compartiment

Nume și prenume

Data primirii

Semnătura

Data retragerii

Data intrării în vigoare a procedurii

1

Management

iunie.2020

electronic

iulie.2020

2

CEAC

iunie.2020

electronic

iulie.2020

3

Secretariat

iunie.2020

electronic

iulie.2020

4

Personal didactic

iunie.2020

electronic

iulie.2020