privind întocmirea proiectului didactic

1.      Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

 

Nr. Crt

Elemente privind responsabilii/operaţiunea

Numele şi prenumele

Funcţia

Data

Semnătura

1

2

3

4

5

1

Elaborat

Responsabil comisie metodică

iulie.2020

2

Verificat

Reprezentant compartiment management

iulie.2020

3

Avizat

Președinte Comisia de Monitorizare

iulie.2020

4

Aprobat

Director

iulie.2020

2.      Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

Nr. Crt

Editia/ revizia in cadrul editiei

Componenta revizuita

Modalitatea reviziei

Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei

1

2

3

4

1

Editia 1/ Revizia 0

-

    Iulie 2020

3.      Lista persoanelor la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale

Nr.

crt.

Scopul difuzării

Exem-plar

nr.

Compartiment

Funcţia

Nume şi

prenume

Data

primirii

Semnă-tura

1.1.

Aplicare

1

Management

Membri CA

Toți membrii CA

Iulie 2020

electronic

1.2.

Informare / aplicare

1

Conducere

Director

Iulie 2020

electronic

1.3.

Evidență

1

Management

Reprezentant compartiment management

Iulie 2020

electronic

1.4.

Informare / aplicare

1

Secretariat

Reprezentant compartiment

Iulie 2020

electronic

1.5.

Informare / aplicare

1

Învăţământ primar

Responsabil comisie metodică învăţământul primar

Iulie 2020

electronic

1.6.

Informare / aplicare

1

Compartiment limba şi comunicare

Responsabil comisie metodică

Iulie 2020

1.7.

Informare / aplicare

1

Compartiment Matematica şi ştiinţe

Responsabil comisie metodică

Iulie 2020

1.8.

Informare / aplicare

1

Compartiment

Om şi societate

Responsabil comisie metodică

Iulie 2020

1.9.

Informare / aplicare

1

Compartiment Arte

Responsabil comisie metodică

Iulie 2020

1.10.    

Informare / aplicare

1

Compartiment Informatică și tehnologii

Responsabil comisie metodică

Iulie 2020

1.11.    

Arhivare

1

Comisie monitorizare

Secretariat tehnic

Iulie 2020

4.      Scopul procedurii

a) Procedura reglementează modalitatea de întocmire a proiectului didactic în mod uniform pentru întregul personal didactic al unităţii de învăţământ;

b) Procedura operaţională este documentul care cuprinde demersul de documentare, redactare, aplicare şi evaluare a proiectului didactic

c) Asigură continuitatea activităţii, stabileşte sarcini privind circuitul documentelor necesare.

5. Domeniul de aplicare

Procedura se aplică de către Compartimentele învăţământ preşcolar, învăţământ primar şi învăţământ gimnazial prin comisiile metodice şi catedrele pe discipline de învăţământ.

Procedura se aplică pentru întreg personalul didactic al Şcolii gimnaziale (PJ)

Lista principalelor activităţi de care depinde :

Această activitate depinde de activitatea compartimentelor :

- învăţământ preşcolar

- învăţământ primar

- învăţământ gimnazial

- învăţământ liceal

6. Documente de referinţă

6.1. Reglementări internaţionale

- Obiectivele UE pe termen lung, privind pregătirea absolvenţilor necesari pentru piaţa muncii;

- Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii; priorităţi strategice;

- Obiectivele specifice şi generale ale Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii;

- Înspre Şcolile secolului XXI: deschidere, inovare şi pertinenţă;

- Conducerea şcolilor şi competenţa cadrelor didactice;

- Competenţele de baza şi "competenţele-cheie transversale".

6.2. Legislaţie primară

- Legea  educatiei  nationale nr.  1/05.01.2011,  publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,  nr.  18/10.01.2011,  cu completarile si modificarile ulterioare,

-   OMEC   nr.   4135/21.04.2020   de   aprobare  a   Instructiunii   privind   asigurarea   continuitatii procesului de invatare la nivelul  sistemului de invatamant preuniversitar,

-  Regulamentul-cadru  de   organizare  si   functionare  a  inspectoratelor   scolare,   aprobat  prin O.M.E.C.T.S.  nr.  5530/2011,  cu modificarile si cornpletarile ulterioare.

6.3. Legislaţie secundară

- Planurile-cadru de învăţământ;

- Programele școlare în vigoare

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale unității

- Planificările calendaristice ale personalului didactic;

- Decizia Consiliului de Administraţie Nr.____/_____;

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;

- Procedura opraţională privind circuitul documentelor.

7.  Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi

Definiţii

Nr.

Crt.

Termenul

Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul

  1.  

Ediţie a unei proceduri

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri de sistem, aprobată şi difuzată.

  1.  

Revizia in cadrul unei ediţii

Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate.

  1.  

Sistem de control managerial

Ansamblu de structuri organizatorice, responsabilităţi, proceduri, procese şi resurse ce are ca scop implementarea controlului managerial.

  1.  

Proiect didactic

Proiectul lecţiei este un plan anticipat al modului de stabilire şi realizare în timp a interacţiunilor dintre obiective, unităţi de conţinut şi strategii pedagogice în cadrul unei unităţi didactic determinate. Elaborarea proiectului didactic al unei lecţii are ca punct de plecare proiectul unităţii didactice din care derivă.

  1.  

Consiliul Profesoral

totalitatea personalului didactic de predare titular sau suplinitor având are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ si personalul didactic auxiliar

  1.  

Consiliul de administraţie

Conducerea scolii, cadre didactice, reprezentanti ai autoritătilor locale, ai părintilor si elevilor

  1.  

Proces educaţional optim

Ansamblu de măsuri aplicate în mod sistematic şi conştient în vederea formării şi dezvoltării facultăţilor intelectuale, morale şi fizice ale elevilor astfel încât să se poată integra în societate

7.2.            Abrevieri:

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

P.O.

Procedura operaţională

2.

E

Elaborare

3.

V

Verificare

4.

A

Aprobare

5.

Ap.

Aplicare

6.

Ah.

Arhivare

7.

CP

Consiliul profesoral

8.

CA

Consiliul de administraţie

9.

D

Director

10.

CFC

Comisie formare continua

11.

Presc

învăţământ preşcolar

12.

Prim

învăţământ primar

13.

R

Responsabil comisie/catedră

14.

S

Secretariat

8. Descrierea procedurii operaţionale

8.1 Generalităţi:

- Procesul de învăţământ este o activitate conştientă, sistematică, organizată, orientată spre realizarea unor finalităţi precise;

- Este un sistem care include o serie de subsisteme intre care se stabilesc multiple interacţiuni;

- Pentru buna sa funcţionare este necesară luarea în considerare a tuturor relaţiilor şi coordonatelor instituite între diversele sale componente;

- Obligă la o pregătire temeinică şi anticipare a modului în care urmează a se desfăşura întreaga activitate;

- Procesul de învăţământ este un proces de proiectare-desfăşurare a activităţii didactice;

- Proiectarea activităţii este o necesitate impusă de unele note caracteristice ale procesului de instrucţie şi educaţie, şi anume:

• complexitatea deosebită;

• multitudinea, varietatea proceselor şi acţiunilor pe care le subsumează;

• corelaţia şi interdependenţa dintre componentele sale;

• antrenarea a numeroşi factori în desfăşurarea sa;

• realizarea finalităţilor sale pe o perioada îndelungată în timp;

• dependenţa de condiţiile în care are loc, de resursele de care dispune.

- Proiectarea activităţii didactice este impusă de cerinţa creşterii calităţii şi eficienţei pedagogice, economice şi sociale a acestei activităţi, ştiut fiind faptul ca proiectarea este o condiţie esenţială a teoriei generale a acţiunii eficiente, care evidenţiază ca orice lucru bine făcut şi este rezultatul unui proiect bine gândit.

- Aceasta obligă la prefigurarea cât mai exactă a demersului didactic în ideea de a ameliora raportul dintre certitudine şi aleatoriu în favoarea certitudinii şi de a înlătura improvizaţia, care de cele mai multe ori nu are efecte benefice.

- Proiectarea didactică este un proces deliberativ de anticipare, de pre-figurare mentală a paşilor ce urmează a fi parcurşi în realizarea eficientă a activităţii didactice.

- Reprezintă un ansamblu de procese şi operaţii de anticipare a acesteia, pentru a-i imprima un caracter sistematic raţional şi eficient;

- Proiectarea constă în efectuarea unor operaţii de construcţie şi organizare anticipativă a obiectivelor, conţinutului, strategiilor de dirijare a învăţării, a probelor de evaluare şi, mai ales, a relaţiilor dintre acestea.

8.2. Documente utilizate:

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor

- planurile cadru de învăţământ

- programele şcolare pe niveluri şi discipline de învăţământ

- ghiduri şi scrisori metodice (ISJ, CCD)

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor

- distribuţia pe niveluri/clase/număr de ore alocate fiecărei discipline de învăţământ;

- obiectivele generale, de referinţă şi specifice ale fiecărei discipline de învăţământ;

- conţinuturile fiecărei discipline de învăţământ;

- competentele specifice de atins;- resursele umane/materiale implicate;

- strategiile didactice abordate în funcţie de obiective/resurse;

- evaluarea rezultatelor obţinute;

- valorificarea feed-back-ului.

8.2.3. Circuitul documentelor

8.3. Modul de lucru

8.3.1. Planificarea operatiunilor şi acţiunilor activităţii

În funcţie de perioadă de timp luată ca referinţă se cunosc două niveluri ale proiectării didactice:

· proiectarea globală;

· proiectarea eşalonată.

8.3.1.1 Proiectarea globală

- Prefigurează activitatea instructiv-educativă pe un ciclu de instruire sau ani de studiu;

- Operează cu obiective, conţinuturi şi criterii de evaluare cu un grad ridicat de generalitate şi se materializează în elaborarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare;

- Este de competenta organelor de decizie în probleme de politica şcolară;

- Asigura cadrul necesar pentru proiectarea eşalonată.

8.3.1.2 Proiectarea eşalonată

- Se materializează prin elaborarea programelor de instruire specifice unei discipline, unei lecţii, fiind aplicabilă la o clasă de elevi.

- Proiectarea eşalonată se concretizează în:

· proiectul anual al predării unei discipline (planificarea calendaristică);

· proiectul unei unităţi de învăţare;

· proiectul fiecărei lecţii în parte.

8.4.Planificarea operaţiunilor

Nr. crt.

Acţiuni

1.

Întocmirea modelelor de proiecte didactice în cadrul comisiilor metodice/catedrelor de specialitate

2.

Desemnarea prin decizie a persoanelor responsabile cu verificarea modelelor de proiecte didactice

3.

Discutarea, evaluarea şi armonizarea modelele de proiecte didactice în Comisia de formare continuă a personalului didactic

4.

Înregistrarea în evidenţa unităţii

5.

Numerotarea modelelor de proiecte didactice 1,2,3 …sau I,II,III…..;

6.

Numerotarea filelor modelelor de proiecte didactice

7.

În urma analizei în comisia de formare continuă, modelele de proiecte sunt prezentate în şedinţa Consiliului de Administraţie unde sunt aprobate

8.

În urma aprobării Consiliului de administraţie modele de proiecte sunt supuse dezbaterii şi aprobării în consiliul profesoral

9.

După aprobarea în Consiliul Profesoral modelele de proiecte didactice sunt transmise responsabililor comisiilor metodice/responsabililor catedrelor de specialitate

10.

Modelele de proiecte didactice devin obligatorii pentru personalul didactic debutant, pentru personalul didactic care se prezintă la examenele de obţinere a gradelor didactice sau acolo unde s-a constatat că întocmirea detaliata a unui proiect didactic este necesară; redactarea primei părţi a proiectului didactic este obligatorie pentru întregul personal didactic

11.

Arhivarea modelelor de proiecte didactice.

8.5. Identificarea actiunilor şi derularea activităţilor:

Acţiunea

Activităţi desfăşurate

1.     

Întocmirea modelelor de proiecte didactice în cadrul comisiilor metodice/catedrelor de specialitate

- În cadrul fiecărei comisii metodice/catedre de specialitate, fiecare membru al respectivei comisii/catedre va întocmi un proiect didactic;

- Proiectele didactice întocmite vor fi discutate în comisii/catedre unde se va alege/completa proiectul care va fi considerat cel mai complet;

- Acest proiect va constitui modelul comisiei/ catedrei;

2.     

Desemnarea prin decizie a persoanelor responsabile cu verificarea modelelor de proiecte didactice

- stabilirea temeiului legal ce impune emiterea deciziei;

- stabilirea persoanei, a persoanelor sau a comisiilor însărcinate să ducă la îndeplinire prevederile deciziei;

- întocmirea deciziei propriu-zise;

- vizarea deciziei de compartimentul de specialitate;

- înregistrarea în registrul special a deciziei întocmite;

- semnarea deciziei, de conducătorul instituţiei publice;

- înmânarea deciziei către persoanele însărcinate să ducă la îndeplinire prevederile acesteia;

- semnarea de primire şi luare la cunoştinţă a deciziei;

- predarea unui exemplar persoanei desemnate să gestioneze şi să actualizeze deciziile emise;

3.     

Discutarea, evaluarea şi armonizarea modelele de proiecte didactice în Comisia de formare continua a personalului didactic

- În cadrul Comisiei de formare continuă a personalului didactic, comisie numită prin decizia de mai sus, se vor evalua şi armoniza modelele de proiecte didactice între diferitele compartimente (preşcolar, primar, gimnazial)

4.     

Înregistrarea în evidenţa unităţii

- Înregistrarea la secretariatul unităţii de învăţământ a modelelor de proiecte didactice ale comisiilor metodice/catedrelor de specialitate

5.     

Numerotarea modelelor de proiecte didactice 1,2,3 …sau I,II,III…..;

- Numerotarea fiecărui model de proiect didactic folosit în unitatea de învăţământ;

6.     

Numerotarea filelor modelelor de proiecte didactice

- Numerotarea filă cu filă a fiecărui model de proiect didactic

7.     

În urma analizei în comisia de formare continuă modelele de proiecte sunt prezentate în şedinţa Consiliului de Administraţie unde sunt aprobate

- În cadrul unei şedinţe speciale a Consiliului de administraţie al şcolii, responsabilii comisiilor metodice/catedrelor de specialitate şi cadrele didactice ale căror proiecte didactice au fost desemnate drept modele vor prezentata aceste modele;

- Membrii Consiliului de administraţie vor discuta/evalua/corecta modelele prezentate care vor fi prezentate în Consiliul profesoral

-După definitivarea modelelor de proiecte didactice Consiliul de administraţie va decide data prezentării acestora în Consiliul profesoral.

8.     

În urma aprobării Consiliului de administraţie modele de proiecte sunt supuse dezbaterii şi aprobării în consiliul profesoral

- În cadrul unei şedinţe speciale a Consiliului profesoral al şcolii, responsabilii comisiilor metodice/catedrelor de specialitate şi cadrele didactice ale căror proiecte didactice au fost desemnate drept modele vor prezentata aceste modele;

- Membrii Consiliului profesoral vor discuta/ evalua/corecta modelele prezentate care vor primi o forma definitivă;

- Consiliul profesoral va aproba prin vot modelele de proiecte didactice în forma definitivă.

9.     

După aprobarea în Consiliul Profesoral modelele de proiecte didactice sunt transmise responsabililor comisiilor metodice/responsabililor catedrelor de specialitate

- Aprobarea dată în Consiliul profesoral va fi consemnată de către secretarul Consiliului profesoral în registrul de procese-verbale;

- Toţi membrii Consiliului profesoral vor semna procesul verbal al şedinţei;

10. 

Modelele de proiecte didactice devin obligatorii pentru personalul didactic debutant, pentru personalul didactic care se prezintă la examenele de obţinere a gradelor didactice sau acolo unde s-a constatat că întocmirea detaliată a unui proiect didactic este necesara; redactarea primei părţi a proiectului didactic este obligatorie pentru întregul personal didactic

- Directorul unităţii de învăţământ va emite o decizie referitoare la modul de întocmire a proiectelor didactice;

- Stabilirea persoanei, a persoanelor sau a comisiilor însărcinate să ducă la îndeplinire prevederile deciziei;

- Întocmirea deciziei propriu-zise;

- Înregistrarea în registrul special a deciziei întocmite;

- Semnarea deciziei, de conducătorul instituţiei publice;

- Înmânarea deciziei către persoanele însărcinate să ducă la îndeplinire prevederile acesteia;

- Semnarea de primire şi luare la cunoştinţă a deciziei;

- Predarea unui exemplar persoanei desemnate să gestioneze şi să actualizeze deciziile emise;

11. 

Arhivarea modelelor de proiecte didactice.

- Modelele de proiecte didactice se arhivează la unitatea de învăţământ cu termen de păstrare 5 ani.

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Nr.

Crt.

Compartimentul (postul)/acţiunea (operaţiunea)

I

II

III

IV

V

VI

1

Comisiile metodice/catedrele de specialitate din unitatea de învăţământ

Elaborare

2

Comisia de formare continuă

Verificare

3

Consiliul de administraţie, Consiliul profesoral, Director

Aprobare

4

Personalul didactic al unităţii de învăţământ

Aplicare

5

Comisiile metodice/catedrele de specialitate din unitatea de învăţământ

Arhivare curentă

6

Secretariat

Arhivare generală

10.Formular evidență modificări

Nr.

crt.

Ediția

Data ediției

Revizia

Data reviziei

Nr.pag.

Descriere modificare

Semnătura conducătorului departamentului

1

I

-

-

-

11. Formular analiză procedură

Nr.

crt.

Compartiment

Nume conducător compartiment

Înlocuitor de drept sau delegat

Aviz favorabil

Aviz nefavorabil

Semnătura

Data

Obervații

Semnătura

Data

1

Management

-

-

-

-

12.  Lista de difuzare a procedurii

Nr.

crt.

Compartiment

Nume și prenume

Data primirii

Semnătura

Data retragerii

Data intrării în vigoare a procedurii

1

Management

iunie.2020

electronic

iulie.2020

2

CEAC

iunie.2020

electronic

iulie.2020

3

Secretariat

iunie.2020

electronic

iulie.2020

4

Personal didactic

iunie.2020

electronic

iulie.2020