Scopul procedurii operaţionale

a) Procedura reglementează modalitatea de întocmire a proiectului didactic în mod uniform pentru întregul personal didactic al unităţii de învăţământ;

b) Procedura operaţională este documentul care cuprinde demersul de documentare, redactare, aplicare şi evaluare a proiectului didactic

c) Asigură continuitatea activităţii, stabileşte sarcini privind circuitul documentelor necesare.

5. Domeniul de aplicare

 

Procedura se aplică de către Compartimentele învăţământ preşcolar, învăţământ primar şi învăţământ gimnazial prin comisiile metodice şi catedrele pe discipline de învăţământ.

Procedura se aplică pentru întreg personalul didactic al școlii

Lista principalelor activităţi de care depinde :

Această activitate depinde de activitatea compartimentelor :

- învăţământ preşcolar

- învăţământ primar

- învăţământ gimnazial

- învăţământ liceal

7.1 Definiţii ale termenilor:

Termenul

Definiţia şi/sau dacă este cazul, actul care defineşte termenul

1.

Procedura operaţională

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării proiectului didactic

2.

Ediţie a unei PO

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată

3.

Revizia în cadrul unei ediţii

Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate

4.

Proiect didactic

Proiectul lecţiei este un plan anticipat al modului de stabilire şi realizare în timp a interacţiunilor dintre obiective, unităţi de conţinut şi strategii pedagogice în cadrul unei unităţi didactic determinate. Elaborarea proiectului didactic al unei lecţii are ca punct de plecare proiectul unităţii didactice din care derivă.

7.2 Abrevieri ale termenilor:

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

P.O.

Procedura operaţională

2.

E

Elaborare

3.

V

Verificare

4.

A

Aprobare

5.

Ap.

Aplicare

6.

Ah.

Arhivare

7.

CP

Consiliul profesoral

8.

CA

Consiliul de administraţie

9.

D

Director

10.

CFC

Comisie formare continua

11.

Presc

învăţământ preşcolar

12.

Prim

învăţământ primar

13.

R

Responsabil comisie/catedră

14.

S

Secretariat

8. Descrierea procedurii operaţionale

8.1 Generalităţi:

- Procesul de învăţământ este o activitate conştientă, sistematică, organizată, orientată spre realizarea unor finalităţi precise;

- Este un sistem care include o serie de subsisteme intre care se stabilesc multiple interacţiuni;

- Pentru buna sa funcţionare este necesară luarea în considerare a tuturor relaţiilor şi coordonatelor instituite între diversele sale componente;

- Obligă la o pregătire temeinică şi anticipare a modului în care urmează a se desfăşura întreaga activitate;

- Procesul de învăţământ este un proces de proiectare-desfăşurare a activităţii didactice;

- Proiectarea activităţii este o necesitate impusă de unele note caracteristice ale procesului de instrucţie şi educaţie, şi anume:

complexitatea deosebită;

multitudinea, varietatea proceselor şi acţiunilor pe care le subsumează;

corelaţia şi interdependenţa dintre componentele sale;

antrenarea a numeroşi factori în desfăşurarea sa;

realizarea finalităţilor sale pe o perioada îndelungată în timp;

dependenţa de condiţiile în care are loc, de resursele de care dispune.

- Proiectarea activităţii didactice este impusă de cerinţa creşterii calităţii şi eficienţei pedagogice, economice şi sociale a acestei activităţi, ştiut fiind faptul ca proiectarea este o condiţie esenţială a teoriei generale a acţiunii eficiente, care evidenţiază ca orice lucru bine făcut şi este rezultatul unui proiect bine gândit.

- Aceasta obligă la prefigurarea cât mai exactă a demersului didactic în ideea de a ameliora raportul dintre certitudine şi aleatoriu în favoarea certitudinii şi de a înlătura improvizaţia, care de cele mai multe ori nu are efecte benefice.

- Proiectarea didactică este un proces deliberativ de anticipare, de pre-figurare mentală a paşilor ce urmează a fi parcurşi în realizarea eficientă a activităţii didactice.

- Reprezintă un ansamblu de procese şi operaţii de anticipare a acesteia, pentru a-i imprima un caracter sistematic raţional şi eficient;

- Proiectarea constă în efectuarea unor operaţii de construcţie şi organizare anticipativă a obiectivelor, conţinutului, strategiilor de dirijare a învăţării, a probelor de evaluare şi, mai ales, a relaţiilor dintre acestea.

8.2. Documente utilizate:

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor

            - planurile cadru de învăţământ (MEN)

            - programele şcolare pe niveluri şi discipline de învăţământ (MEN)

            - ghiduri şi scrisori metodice (ISJ, CCD)

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor

            - distribuţia pe niveluri/clase/număr de ore alocate fiecărei discipline de învăţământ;

            - obiectivele generale, de referinţă şi specifice ale fiecărei discipline de învăţământ;

            - conţinuturile fiecărei discipline de învăţământ;

            - competentele specifice de atins;

- resursele umane/materiale implicate;

            - strategiile didactice abordate în funcţie de obiective/resurse;

            - evaluarea rezultatelor obţinute;

            - valorificarea feed-back-ului.

8.2.3. Circuitul documentelor

444

8.3. Modul de lucru

8.3.1. Planificarea operatiunilor şi acţiunilor activităţii

În funcţie de perioadă de timp luată ca referinţă se cunosc două niveluri ale proiectării didactice:

· proiectarea globală;

· proiectarea eşalonată.

8.3.1.1 Proiectarea globală

- Prefigurează activitatea instructiv-educativă pe un ciclu de instruire sau ani de studiu;

- Operează cu obiective, conţinuturi şi criterii de evaluare cu un grad ridicat de generalitate şi se materializează în elaborarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare;

- Este de competenta organelor de decizie în probleme de politica şcolară;

- Asigura cadrul necesar pentru proiectarea eşalonată.

            8.3.1.2 Proiectarea eşalonată

- Se materializează prin elaborarea programelor de instruire specifice unei discipline, unei lecţii, fiind aplicabilă la o clasă de elevi.

- Proiectarea eşalonată se concretizează în:

· proiectul anual al predării unei discipline (planificarea calendaristică);

· proiectul unei unităţi de învăţare;

· proiectul fiecărei lecţii în parte.

8.4.Planificarea operaţiunilor:

Nr. crt.

Acţiuni

1.

Întocmirea modelelor de proiecte didactice în cadrul comisiilor metodice/catedrelor de specialitate

2.

Desemnarea prin decizie a persoanelor responsabile cu verificarea modelelor de proiecte didactice

3.

Discutarea, evaluarea şi armonizarea modelele de proiecte didactice în Comisia de formare continuă a personalului didactic

4.

Înregistrarea în evidenţa unităţii

5.

Numerotarea modelelor de proiecte didactice 1,2,3 …sau I,II,III…..;

6.

Numerotarea filelor modelelor de proiecte didactice

7.

În urma analizei în comisia de formare continuă, modelele de proiecte sunt prezentate în şedinţa Consiliului de Administraţie unde sunt aprobate

8.

În urma aprobării Consiliului de administraţie modele de proiecte sunt supuse dezbaterii şi aprobării în consiliul profesoral

9.

După aprobarea în Consiliul Profesoral modelele de proiecte didactice sunt transmise responsabililor comisiilor metodice/responsabililor catedrelor de specialitate

10.

Modelele de proiecte didactice devin obligatorii pentru personalul didactic debutant, pentru personalul didactic care se prezintă la examenele de obţinere a gradelor didactice sau acolo unde s-a constatat că întocmirea detaliata a unui proiect didactic este necesară; redactarea primei părţi a proiectului didactic este obligatorie pentru întregul personal didactic

11.

Arhivarea modelelor de proiecte didactice.

8.5. Identificarea actiunilor şi derularea activităţilor:

Acţiunea

Activităţi desfăşurate

1.     

Întocmirea modelelor de proiecte didactice în cadrul comisiilor metodice/catedrelor de specialitate

- În cadrul fiecărei comisii metodice/catedre de specialitate, fiecare membru al respectivei comisii/catedre va întocmi un proiect didactic;

- Proiectele didactice întocmite vor fi discutate în comisii/catedre unde se va alege/completa proiectul care va fi considerat cel mai complet;

- Acest proiect va constitui modelul comisiei/ catedrei;

2.     

Desemnarea prin decizie a persoanelor responsabile cu verificarea modelelor de proiecte didactice

- stabilirea temeiului legal ce impune emiterea deciziei;

- stabilirea persoanei, a persoanelor sau a comisiilor însărcinate să ducă la îndeplinire prevederile deciziei;

- întocmirea deciziei propriu-zise;

- vizarea deciziei de compartimentul de specialitate;

- înregistrarea în registrul special a deciziei întocmite;

- semnarea deciziei, de conducătorul instituţiei publice;

- înmânarea deciziei către persoanele însărcinate să ducă la îndeplinire prevederile acesteia;

- semnarea de primire şi luare la cunoştinţă a deciziei;

- predarea unui exemplar persoanei desemnate să gestioneze şi să actualizeze deciziile emise;

3.     

Discutarea, evaluarea şi armonizarea modelele de proiecte didactice în Comisia de formare continua a personalului didactic

- În cadrul Comisiei de formare continuă a personalului didactic, comisie numită prin decizia de mai sus, se vor evalua şi armoniza modelele de proiecte didactice între diferitele compartimente (preşcolar, primar, gimnazial)

4.     

Înregistrarea în evidenţa unităţii

- Înregistrarea la secretariatul unităţii de învăţământ a modelelor de proiecte didactice ale comisiilor metodice/catedrelor de specialitate

5.     

Numerotarea modelelor de proiecte didactice 1,2,3 …sau I,II,III…..;

- Numerotarea fiecărui model de proiect didactic folosit în unitatea de învăţământ;

6.     

Numerotarea filelor modelelor de proiecte didactice

- Numerotarea filă cu filă a fiecărui model de proiect didactic

7.     

În urma analizei în comisia de formare continuă modelele de proiecte sunt prezentate în şedinţa Consiliului de Administraţie unde sunt aprobate

- În cadrul unei şedinţe speciale a Consiliului de administraţie al şcolii, responsabilii comisiilor metodice/catedrelor de specialitate şi cadrele didactice ale căror proiecte didactice au fost desemnate drept modele vor prezentata aceste modele;

- Membrii Consiliului de administraţie vor discuta/evalua/corecta modelele prezentate care vor fi prezentate în Consiliul profesoral

-După definitivarea modelelor de proiecte didactice Consiliul de administraţie va decide data prezentării acestora în Consiliul profesoral.

8.     

În urma aprobării Consiliului de administraţie modele de proiecte sunt supuse dezbaterii şi aprobării în consiliul profesoral

- În cadrul unei şedinţe speciale a Consiliului profesoral al şcolii, responsabilii comisiilor metodice/catedrelor de specialitate şi cadrele didactice ale căror proiecte didactice au fost desemnate drept modele vor prezentata aceste modele;

- Membrii Consiliului profesoral vor discuta/ evalua/corecta modelele prezentate care vor primi o forma definitivă;

- Consiliul profesoral va aproba prin vot modelele de proiecte didactice în forma definitivă.

9.     

După aprobarea în Consiliul Profesoral modelele de proiecte didactice sunt transmise responsabililor comisiilor metodice/responsabililor catedrelor de specialitate

- Aprobarea dată în Consiliul profesoral va fi consemnată de către secretarul Consiliului profesoral în registrul de procese-verbale;

- Toţi membrii Consiliului profesoral vor semna procesul verbal al şedinţei;

10. 

Modelele de proiecte didactice devin obligatorii pentru personalul didactic debutant, pentru personalul didactic care se prezintă la examenele de obţinere a gradelor didactice sau acolo unde s-a constatat că întocmirea detaliată a unui proiect didactic este necesara; redactarea primei părţi a proiectului didactic este obligatorie pentru întregul personal didactic

- Directorul unităţii de învăţământ va emite o decizie referitoare la modul de întocmire a proiectelor didactice;

- Stabilirea persoanei, a persoanelor sau a comisiilor însărcinate să ducă la îndeplinire prevederile deciziei;

- Întocmirea deciziei propriu-zise;

- Înregistrarea în registrul special a deciziei întocmite;

- Semnarea deciziei, de conducătorul instituţiei publice;

- Înmânarea deciziei către persoanele însărcinate să ducă la îndeplinire prevederile acesteia;

- Semnarea de primire şi luare la cunoştinţă a deciziei;

- Predarea unui exemplar persoanei desemnate să gestioneze şi să actualizeze deciziile emise;

11. 

Arhivarea modelelor de proiecte didactice.

- Modelele de proiecte didactice se arhivează la unitatea de învăţământ cu termen de păstrare 5 ani.

9.Responsabilităţi

Nr.

Crt.

Compartimentul (postul)/acţiunea (operaţiunea)

I

II

III

IV

V

VI

1

Comisiile metodice/catedrele de specialitate din unitatea de învăţământ

Elaborare

2

Comisia de formare continuă

Verificare

3

Consiliul de administraţie, Consiliul profesoral, Director

Aprobare

4

Personalul didactic al unităţii de învăţământ

Aplicare

5

Comisiile metodice/catedrele de specialitate din unitatea de învăţământ

Arhivare curentă

6

Secretariat

Arhivare generală