privind întocmirea planului managerial

1.      Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

 

Nr. Crt

Elemente privind responsabilii/operaţiunea

Numele şi prenumele

Funcţia

Data

Semnătura

1

2

3

4

5

1

Elaborat

Responsabil CEAC

iulie.2020

2

Verificat

Reprezentant compartiment management

iulie.2020

3

Avizat

Președinte Comisia de Monitorizare

iulie.2020

4

Aprobat

Director

iulie.2020

2.      Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

Nr. Crt

Editia/ revizia in cadrul editiei

Componenta revizuita

Modalitatea reviziei

Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei

1

2

3

4

1

Editia 1/ Revizia 0

-

    Iulie 2020

3.      Lista persoanelor la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale

Nr.

crt.

Scopul difuzării

Exem-plar

nr.

Compartiment

Funcţia

Nume şi

prenume

Data

primirii

Semnă-tura

1.1.

Aplicare

1

Management

Membri CA

Toți membrii CA

Iulie 2020

electronic

1.2.

Informare / aplicare

1

Conducere

Director

Iulie 2020

electronic

1.3.

Evidență

1

Management

Reprezentant compartiment management

Iulie 2020

electronic

1.4.

Informare / aplicare

1

Secretariat

Reprezentant compartiment

Iulie 2020

electronic

1.5.

Informare / aplicare

1

Personal didactic

Reprezentant compartiment

Iulie 2020

electronic

1.6.

Informare / aplicare

1

Personal didactic

Electronic: e-mail cadre didactice; WhatsApp

Iulie 2020

1.7.

Informare

1

Personal didactic auxiliar / nedidactic

Reprezentant compartiment

Iulie 2020

1.8.

Arhivare

1

Comisie monitorizare

Secretariat tehnic

Iulie 2020

4.      Scopul procedurii

4.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;

4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;

4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;

4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei;

4.5. Stabileşte sarcini a circuitului documentelor necesare acestei activităţi;

4.6. Prin aceasta Procedură se reglementează modalitatea de întocmire a planului managerial pentru întregul personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic al unităţii de învăţământ;

4.7. Procedura operaţională este documentul care cuprinde demersul de documentare, redactare, aplicare şi evaluare a planului managerial.

5. Domeniul de aplicare

Procedura se aplică de către Compartimentele învăţământ preşcolar, învăţământ primar, învăţământ gimnazial, liceal, secretariat, contabilitate, administraţie, bibliotecă şi personal nedidactic.

6. Documente de referinţă

6.1. Reglementări internaţionale

- Nu este cazul

6.2. Legislaţie primară

- Legea  educatiei  nationale nr.  1/05.01.2011,  publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,  nr.  18/10.01.2011,  cu completarile si modificarile ulterioare,

-   OMEC   nr.   4135/21.04.2020   de   aprobare  a   Instructiunii   privind   asigurarea   continuitatii procesului de invatare la nivelul  sistemului de invatamant preuniversitar,

-   Regulamentul-cadru  de   organizare  si   functionare  a  inspectoratelor   scolare,   aprobat  prin O.M.E.C.T.S.  nr.  5530/2011,  cu modificarile si cornpletarile ulterioare.

6.3. Legislaţie secundară

- Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07.05.2018;

- Ordinele privind aplicarea planurilor cadru

- Ordinul privind structura anului şcolar

- Ordinele privind susținerea examenelor naționale;

- Ordinul privind admiterea în învăţământul liceal;

- Ordinul privind evaluarea personalului didactic;

- Ordinul privind mobilitatea personalului didactic;

- Ordinul nr. 5561/2011 privind formarea continuă;

- Ordinul nr. 5562/2011 privind recunoaşterea, acumularea şi echivalarea creditelor;

- Ordinul nr. 5565/2011 privind regimul actelor de studii;

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale unității

Strategia Naţională pentru dezvoltarea durabilă a României;

Strategia ISJ privind accesul la educaţie;

Raportul privind activitatea instructiv-educativă în anul şcolar precedent

Regulamentul intern al şcolii;

Informările comisiilor şi colectivelor metodice

Planual de acțiune al școlii / Planul de Dezvolatre Instituțională

Plan de acţiune al jud.Gorj, secţiunea învăţământ preuniversitar.

7.  Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi

Definiţii

Nr.

Crt.

Termenul

Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul

  1.  

Ediţie a unei proceduri

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri de sistem, aprobată şi difuzată.

  1.  

Revizia in cadrul unei ediţii

Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate.

  1.  

Sistem de control managerial

Ansamblu de structuri organizatorice, responsabilităţi, proceduri, procese şi resurse ce are ca scop implementarea controlului managerial.

  1.  

Comisia

Comisia pentru control managerial intern.

  1.  

Consiliul Profesoral

totalitatea personalului didactic de predare titular sau suplinitor având are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ si personalul didactic auxiliar

  1.  

Consiliul de administraţie

Conducerea scolii, cadre didactice, reprezentanti ai autoritătilor locale, ai părintilor si elevilor

  1.  

Plan managerial

Procesul de stabilire a obiectivelor, de structurare, alocare şi utilizare a resurselor, de motivare şi coordonare a personalului, de monitorizare a realizării obiectivelor

7.2.            Abrevieri:

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

PO

Procedura operaţională

2.

PM

Plan managerial

3.

I

Informare

4.

E

Elaborare

5.

V

Verificare

6.

A

Aprobare

7.

Ap.

Aplicare

8.

Ah.

Arhivare

9.

CP

Consiliul profesoral

10.

CEPM

Comisie elaborare plan managerial

11.

CA

Consiliul de administraţie

12.

D

Director

13.

Preşc.

Invăţământ preşcolar

14.

Prim.

Invăţământ primar

15.

Gimn.

Invăţământ gimnazial

8. Descrierea procedurii operaţionale

8.1. Generalităţi

Managementul modern implică un mare număr de abilităţi şi orientări, dintre care multe presupun abilităţi legate de statistică, utilizarea tehnologiei informaţiei şi contabilitate. Managementul pune accent pe rezolvarea raţională a problemelor şi pe gândirea logică. Cum managementul implică în mod necesar oameni, este de o mare importanţă deţinerea de abilităţi interpersonale – abilitatea de a lucra cu indivizii, dar şi cu echipe de lucru. Pentru a avea succes, un manager trebuie să îndeplinească mai multe roluri şi funcţii.

În opinia specialiştilor români în domeniul managementului funcţiile managementului sunt următoarele:

1. Planificarea. Este procesul de stabilire a obiectivelor şi a ceea ce trebuie făcut pentru a atinge aceste obiective.

2. Organizarea. Este procesul de structurare, alocare şi utilizare a resurselor pentru atingerea obiectivelor stabilite.

3. Coordonarea şi antrenarea. Este procesul de inspirare, motivare şi coordonare a oamenilor pentru atingerea obiectivelor.

4. Controlul. Este procesul de monitorizare a realizării obiectivelor vizând adoptarea unor acţiuni proactive sau corective cu caracter de reglare sistemică

8.2. Documente utilizate:

8.2.1. Circuitul documentelor

 

8.3. Modul de lucru

8.3.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii

8.3.1.1 Proiectarea globală prefigurează activitatea din şcoală pe un an şcolar. Operează cu obiective, resurse, strategii şi criterii de evaluare cu un grad ridicat de generalitate. Este de competenţa Consiliului profesoral şi a Consiliului de Administraţie.

8.3.1.2 Proiectarea eşalonată se materializează prin elaborarea planurilor şi programelor operaţionale semestriale.

Această eşalonare a proiectării didactice este determinată de nevoia de a imprima unitate şi coerenţă întregii activităţi din şcoală prin punerea în relaţie a obiectivelor şi a activităţilor întreprinse pentru realizarea acestora.

8.4 Etapele intocmirii planului managerial

Nr. crt.

Acţiuni

1.

Compartimentele funcţionale - didactic şi didactic auxiliar întocmesc informări şi le prezintă directorului

   2.

Directorul numeşte prin decizie Comisia de elaborare a planului managerial;

3.

Comisia de elaborare a planului managerial pe baza informărilor primite şi a observaţiilor proprii le analizează şi întocmeşte proiectul planului managerial

4.

Proiectul planului managerial este prezentat în şedinţa Consiliului de Administraţie unde este analizat, corectat/completat şi verificat de directorul adjunct

5.

Directorul aprobă forma finală a planului managerial analizată,corectată/completată şi verificată de directorul adjunct în cadrul şedinţei Consiliul de administraţie

6.

În urma aprobării directorului planul managerial este supus dezbaterii şi aprobării în consiliul profesoral

7.

După aprobarea în Consiliul Profesoral planul managerial este înregistrat

8.

Planul managerial devine obligatoriu pentru toate compartimentele şi este transmis responsabililor comisiilor metodice/responsabililor catedrelor de specialitate şi celorlalte compartimente sub semnătură

9.

Arhivarea curentă se face la direcţiunea şcolii

10.

La sfârşitul anului şcolar directorul transmite compartimentului secretariat planul managerial pentru arhivarea generală

8.5. Identificarea acţiunilor şi derularea activităţilor

Acţiunea

Activităţi desfăşurate

1

Compartimentele funcţionale - didactic şi didactic auxiliar întocmesc informări şi le prezintă directorului

- în perioada 1-15 septembrie personalul didactic şi didactic auxiliar vor întocmi informări despre activitatea desfăşurată pe parcursul întregului an şcolar trecut;

- aceste informări vor fi transmise directorului;

- directorul le studiază şi numeşte o comisie însărcinată cu elaborarea proiectului planului managerial pentru anul şcolar în curs;

2.

Directorul numeşte prin decizie Comisia de elaborare a planului managerial;

- întocmirea referatului şi luarea la cunoştinţă despre unele acte normative;

- înregistrarea referatelor la registratura instituţiei publice;

-aprobarea referatelor de conducătorul instituţiei publice;

- stabilirea temeiului legal ce impune emiterea deciziei;

- stabilirea persoanei, a persoanelor sau a comisiilor însărcinate să ducă la îndeplinire prevederile deciziei;

- întocmirea deciziei propriu-zise;

- vizarea deciziei de compartimentul de specialitate;

-înregistrarea în registrul special a deciziei întocmite;

- semnarea deciziei, de conducătorul instituţiei publice;

- înmânarea deciziei către persoanele însărcinate să ducă la îndeplinire prevederile acesteia;

- semnarea de primire şi luare la cunoştinţă a deciziei;

- predarea unui exemplar persoanei desemnate să gestioneze şi să actualizeze deciziile emise;

3.

Comisia de elaborare a planului managerial pe baza informărilor primite şi a observaţiilor proprii le analizează şi întocmeşte proiectul planului managerial

- Comisia de elaborare a planului managerial va întocmi proiectul acestui plan după următoarea structură:

I. Introducere

II. Fundamentare

            II.1 Acte normative

            II.2 Analiza mediului intern şi extern(analiza SWOT)

II.3 Analiza nevoilor educaţionale în context politic, social,economic şi tehnologic(analiza PEST)

II.4 Viziunea şcolii

II.5 Misiunea şcolii

III. Direcţii de acţiune şi priorităţi ale şcolii

            III.1 Direcţii de acţiune

            III.2 Priorităţi

IV. Obiective generale ale activităţii

V. Obiective specifice pe domenii funcţionale

            V.1 Management

            V.2 Curriculum

            V.3 Resurse

            V.4 Relaţii comunitare

VI. Planul operaţional pentru anul şcolar în curs cu urmatoarea structură:

Obiective Acţiuni

specifice

Compartiment responsabil

Resurse

Termen

Indicatori de realizare

Măsuri de reglare

materiale

financiare

             

VI.1 Management

VI.1.1 Asigurarea coerenţei manageriale prin raportarea la documentele de analiză şi diagnoză, la proiectarea managerială, la deciziile şi hotărârile CA şi CP

VI.1.2 Eficientizarea activităţii compartimentelor funcţionale

VI.1.3 Creşterea gradului de profesionalizare a funcţiilor manageriale

VI.1.4 Asigurarea calităţii educaţiei

VI.2 Curriculum

VI.2.1 Desfăşurarea demersurilor didactice având ca finalitate dobândirea competenţelor cheie europene

VI.2.2 Participarea la programe de pregătire pentru performanţă,la activităţi formale şi non-formale

VI.2.3 Identificarea situaţiilor problematice în rândul elevilor, orientarea şcolară şi profesională

VI.2.4 Corelarea planului de şcolarizare cu evoluţia demografică a localităţii

VI.3 Resurse

VI.3.1 Asigurarea accesului personalului şcolii la formare profesională continuă

VI.3.2 Încadrarea şcolii cu personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic conform prevederilor legale

VI.3.3 Conservarea infrastructurii şi realizarea dotărilor necesare

VI.3.4 Monitorizarea utilizării bazei didactico-materiale

VI.4 Relaţii comunitare

VI.4.1 Participarea competentă şi operativă a reprezentanţilor autorităţilor locale şi ale Uniunii Polonezilor din Romania la exercitarea atribuţiilor care le revin în activităţile şcolii

VI.4.2 Responsabilizarea părinţilor în asigurarea serviciilor educaţionale din şcoală

VI.4.3 Dezvoltarea de parteneriate la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional

VI.4.4 Participarea la proiecte europene

4.

Proiectul planului managerial este prezentat în şedinţa Consiliului de Administraţie unde este analizat, corectat/

completat şi verificat de directorul adjunct

- comisia însărcinată cu elaborarea proiectului planului managerial prezintă în şedinţa Consiliului de administraţie proiectul elaborat;

- membrii Consiliului de administraţie analizează, corectează şi completează proiectul planului managerial prezentat.

5.

Directorul aprobă forma finală a planului managerial analizată,corectată/completată şi verificată de directorul adjunct în cadrul şedinţei Consiliul de administraţie

- după analizarea, corectarea şi completarea proiectului planului managerial, directorul unităţii şcolare îl va aproba şi semna;

- după semnarea de către director, proiectul planului managerial va fi prezentat în şedinţa Consiliului profesoral.

6.

În urma aprobării directorului planul managerial este supus dezbaterii şi aprobării în consiliul profesoral

- în şedinţa Consiliului profesoral directorul unităţii de învăţământ va prezenta proiectul planului managerial;

- în cadrul şedinţei personalul didactic da dezbate şi, după caz, va complete/modifica proiectul planului managerial;

- după încheierea tuturor dezbaterilor/propunerilor de modificare/completare planul managerial va fi supus aprobării Consiliului profesoral;

- Consiliul profesoral va aproba planul managerial pe anul şcolar în curs.

7.

După aprobarea în Consiliul Profesoral planul managerial este înregistrat

- Planul managerial va fi înregistrat la serviciul secretariat

8.

Planul managerial devine obligatoriu pentru toate compartimentele şi este transmis responsabililor comisiilor metodice/

responsabililor catedrelor de specialitate şi celorlalte compartimente sub semnătură

- după înregistrare planul managerial devine obligatoriu pentru întregul personal salariat al unităţii de învăţământ;

- planul managerial va fi înmânat sub semnătura responsabililor comisiilor metodice/ responsabililor catedrelor de specialitate şi celorlalte compartimente;

- un exemplar al planului managerial va fi afişat la avizierul fiecărei structuri a unităţii de învăţământ (PJ)

9.

Arhivarea curentă se face la direcţiunea şcolii

- un exemplar al planului managerial se va afla la direcţiunea unităţii de învăţământ (PJ)

10.

La sfârşitul anului şcolar directorul transmite compartimentului secretariat planul managerial pentru arhivarea generală

Planul managerial se arhivează la arhiva generală a unităţii de învăţământ (PJ) cu termen de păstrare de 70 de ani.

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Nr.

Crt.

Compartimentul (postul)/acţiunea (operaţiunea)

I

II

III

IV

V

VI

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Compartimentele funcţionale-didactic şi didactic auxiliar întocmesc informări şi le prezintă directorului

informare

2

Directorul

informare

3

Comisia de elaborare a planului managerial

elaborare

4

CA,CP,D

aprobare

5

D, Presc, Prim, Gimn, S, Co, Ad, B

aplicare

6

Secretariat

arhivare

10.Formular evidență modificări

Nr.

crt.

Ediția

Data ediției

Revizia

Data reviziei

Nr.pag.

Descriere modificare

Semnătura conducătorului departamentului

1

I

-

-

-

11. Formular analiză procedură

Nr.

crt.

Compartiment

Nume conducător compartiment

Înlocuitor de drept sau delegat

Aviz favorabil

Aviz nefavorabil

Semnătura

Data

Obervații

Semnătura

Data

1

Management

-

-

-

-

12.  Lista de difuzare a procedurii

Nr.

crt.

Compartiment

Nume și prenume

Data primirii

Semnătura

Data retragerii

Data intrării în vigoare a procedurii

1

Management

iunie.2020

electronic

iulie.2020

2

CEAC

iunie.2020

electronic

iulie.2020

3

Secretariat

iunie.2020

electronic

iulie.2020

4

Personal didactic

iunie.2020

electronic

iulie.2020