1.      Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

Nr. Crt

Elemente privind responsabilii/operaţiunea

Numele şi prenumele

Funcţia

Data

Semnătura

1

2

3

4

5

1

Elaborat

Responsabil CEAC

iunie.2020

2

Verificat

Reprezentant compartiment management

iunie.2020

3

Avizat

Președinte Comisia de Monitorizare

iunie.2020

4

Aprobat

Director

iunie.2020

2.      Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

Nr. Crt

Editia/ revizia in cadrul editiei

Componenta revizuita

Modalitatea reviziei

Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei

1

2

3

4

1

Editia 1/ Revizia 0

-

    Iunie 2020

3.      Lista persoanelor la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale

Nr.

crt.

Scopul difuzării

Exem-plar

nr.

Compartiment

Funcţia

Nume şi

prenume

Data

primirii

Semnă-tura

1.1.

Aplicare

1

Management

Membri CA

Toți membrii CA

Iunie 2020

electronic

1.2.

Informare / aplicare

1

Conducere

Director

Iunie 2020

electronic

1.3.

Evidență

1

Management

Reprezentant compartiment management

Iunie 2020

electronic

1.4.

Informare / aplicare

1

Secretariat

Reprezentant compartiment

Iunie 2020

electronic

1.5.

Informare / aplicare

1

Personal didactic

Reprezentant compartiment

Iunie 2020

electronic

1.6.

Informare / aplicare

1

Administrativ

Reprezentant compartiment

Iunie 2020

1.7.

Informare / aplicare

1

Contabilitate

Reprezentant compartiment

Iunie 2020

1.8.

Informare / aplicare

1

Personal didactic, didactic-auxiliar,  nedidactic

Electronic: e-mail cadre didactice; WhatsApp - cadre didactice; WhatsApp – grup personal didactic -auxiliar; WhatsApp - grup personal nedidactic

Iunie 2020

1.9.

Informare

1

elevi, părinți, parteneri educaționali, comunitatea locală

Postare pe site-ul școlii; pagina de Facebook a unității de învățământ

Iunie 2020

1.10.    

Arhivare

1

Comisie monitorizare

Secretariat tehnic

Iunie 2020

4.      Scopul procedurii

4.1. Procedura are drept scop stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2 în cadrul unității școlare.

4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate desfăşurării activităților de către persoanele care au acces in cadrul unității învățământ, in condiții de siguranță, in contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS CoV 2.

4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului.

4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe Director în luarea deciziei.

4.5. Stabileşte sarcini a circuitului documentelor necesare acestei activităţi.

5.      Domeniul de aplicare

Procedura se aplică în unitatea școlară şi descrie cadrul general pentru desfăşurarea tuturor activităților specifice in cadrul școlii, modalitățile de desfășurare a activităților de pregătire a sesiunilor de examen, propriul circuit de intrare și de ieșire a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, modul în care se va realiza igienizarea/dezinfecția unității de învățământ, norme privind respectarea măsurilor igienico-sanitare, in contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS CoV 2.

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională

- Stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2 în cadrul școlii

5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurale în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică;

- Operaţiunea se desfăşoară în cadrul întregii activităţi din unitate, cu colaborarea compartimentelor din cadrul instituţiei publice;

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurală;

a.Această activitate depinde de activitatea compartimentelor:

•Conducere, secretariat, resurse umane/personal didactic, administrativ;

b.De această activitate depind în cadrul operaţiunilor efectuate compartimentele:

•Conducere, secretariat;

•Personal didactic;

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurale; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii.

a. Această activitate depinde de furnizarea datelor de la următoarele compartimente:

•Conducere, secretariat;

•Personal didactic;

b. De această activitate beneficiază, următoarele compartimente:

•Conducere, secretariat;

•Personal didactic.

6.      Documente de referinţă

a.       Reglementări internaționale: -

b.      Legislație primară:

-Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naţionale cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată;

-Ordin Comun MEC și MS 4220/08.05.2020 / 769/08.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2 în unitățile/instituțiile de învățământ.

c.       Legislație secundară:

-Ordinul 600/2018 pentru aprobarea codului controlului intern

-Ordinul nr. 3027/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016

- OMEN nr. 3160/2017 privind modificarea și completarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a CA din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619/2014;

-Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare

d.       Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:

- Regulament de organizare și funcționare;

      - Regulament intern;

      - Hotărâri ale Consiliului de Administrație și a Consiliului Profesional

      -Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (cu modificările şi completările ulterioare)

7.  Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi

7.1              Definiţii:

Nr.

Crt.

Termenul

Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul

 1.  

Ediţie a unei proceduri

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri de sistem, aprobată şi difuzată.

 1.  

Revizia in cadrul unei ediţii

Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate.

 1.  

Sistem de control managerial

Ansamblu de structuri organizatorice, responsabilităţi, proceduri, procese şi resurse ce are ca scop implementarea controlului managerial.

 1.  

Comisia

Comisia pentru control managerial intern.

 1.  

Consiliul Profesoral

totalitatea personalului didactic de predare titular sau suplinitor având are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ si personalul didactic auxiliar

 1.  

Consiliul de administraţie

Conducerea scolii, cadre didactice, reprezentanti ai autoritătilor locale, ai părintilor si elevilor

 1.  

Contactul apropiat

Persoana care locuieste in aceeasi gospodarie cu un pacient cu COVID-19; persoana care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19

 1.  

Caz confirmat

O persoana cu confirmare in laborator a infectiei cu SARS-CoV-2, indiferent de semnele si simptomele clinice

 1.  

Circuit intrare și ieșire personal didactic/ personal didactic-auxiliar/ personal nedidactic/

elevi

Parcursul prin curtea școlii până la intrarea/ieșirea în unitatea de învățământ, delimitat și semnalizat.

 1.  

Distanțare fizică

Distanța de cca 2 m dintre cei 10 elevi din sălile de clasă

 1.  

Măsuri igienico-sanitare de prevenire a infecției cu SARS CoV 2

Dezinfectarea, în mod regulat, a coridoarelor, cancelariei, grupurilor sanitare, sălilor de clasă (mobilier și pardoseală) și a materialelor/ instalațiilor utilizate pe parcursul procesului didactic/ activității didactice cu substanțe omologate și recomandate de către Ministerul Sănătății: biocide pe bază de alcool/ dezinfectanți chimici pentru uciderea/ distrugerea COVID -19, între schimburi (dacă este cazul) și la finalul programului; purtarea măștii; igienizarea mâinilor cu dezinfectant sau săpun.

7.2.            Abrevieri:

Nr. crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

PS

Procedura de sistem

2.

E.

Elaborare

3.

V.

Verificare

4.

A.

Aprobare

5.

Ap.

Aplicare

6.

Ah.

Arhivare

7.

PO

Procedură operaţională

8.

CP

Consiliu Profesoral

9.

CA

Consiliu de Adminstrație

8. Descrierea procedurii operaţionale

Etapa 1: Înscrierea elevilor și cadrelor didactice la activitățile de pregătire a sesiunilor de examen

a) Elevii își vor exprima opțiunea de participare la activitățile de pregătire prin sistem online și în cadrul convorbirilor cu părinții acestora, prin redactarea unei cereri în care specifică dacă doresc sau să participe la activitățile de pregătire și care sunt disciplinele la care doresc să fie prezenți. Profesorii diriginți de la clasele a VIII-a si a XII-a vor întocmi tabele centralizatoare nominale privind opțiunile elevilor pentru participarea la sesiunile de pregătire, tabele ce vor fi transmite compartimentului secretariat și comisiei de elaborare a orarului.

b) Cadrele didactice vor fi consultate individual și în cadrul videoconferințelor organizate de către conducerea școlii / compartimentul secretariat și își vor exprima opțiunea de participare la activitățile de pregătire. Pe baza opțiunilor se va elabora tabelul nominal cu cadrele didactice care vor participa la aceste activități.

c) Pentru elevii care din diverse motive nu doresc sau nu pot participa la activitățile de pregătire organizate în cadrul unității școlare, se vor asigura ore de pregătire online sau prin asigurarea de resurse educaționale.

Etapa 2: Igienizarea spațiilor școlare

a) În toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii, vor fi afișate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS CoV2.

b) La intrarea în unitatea de învățământ vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc.). Unitatea de învățământ va asigura săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate permanent.

c) Permanent, inainte inceperea fiecărei zile de curs vor fi igienizate și dezinfectate toate spațiile școlare.

d) În fiecare zi, înainte de începerea activităților de pregătire, la fiecare etaj în care sunt amplasate sălile de curs, coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare se va desemna o persoană care va igieniza mobilierul, pardoseala, ușile cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, va aerisi 30 minute inainte de ora 900.

e) Între schimburi, la fiecare etaj în care sunt amplasate sălile de curs, coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare se va desemna o persoană care va igieniza mobilierul, pardoseala, ușile cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool. Între schimburi va fi prevăzut un interval de 2 ore pentru dezinfectarea/igienizarea cu substanțe biocide și aerisirea sălilor pentru o perioadă de cel puțin o oră.

f) Pe toată durata de desfășurare a activităților, elevii, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor purta masca de protecție și își vor igieniza regulat mâinile cu substanțe dezinfectante sau săpun.

g) În fiecare zi, după finalizarea activităților de pregătire, la fiecare etaj în care sunt amplasate sălile de curs, coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare se va desemna o persoană care va igieniza mobilierul, pardoseala, ușile cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, va aerisi 30 minute după ora 1200.

Etapa 3: Realizarea orarului de pregătire

a) Comisia de elaborare a orarului, pe baza tabelelor furnizate de profesorii diriginți, va împărți efectivele de elevi în grupe de maxim 10 elevi/sală de curs și va elabora orarul pentru fiecare grupă, pe discipline și pe profesori, ținându-se cont că vor fi alocate 2 ore activităților de pregătire cu clasa a VIII-a și 3 ore activităților de pregătire cu clasa a XII-a.

b) Repartizarea pe grupe și orarul întocmit va fi comunicat de către profesorii diriginți elevilor și părinților acestora.

c) Grupele de elevi vor fi programate la un interval de 20 minute.

Etapa 3: Semnalizarea spațiilor

La intrarea în curtea școlii vor fi marcate semne pe asfalt pentru menținerea distanței de doi metri unul de altul. În interiorul unității, la avizier, se va afișa orarul, repartizarea pe grupe și săli. La fiecare etaj vor fi amplasate semnalizatoare. În sălile de clasă se vor afișa reguli de igienă. Prin pictograme și afișe specifice vor fi semnalizate locurile de depozitare a măștilor. Va fi disponibilă o singură intrare în unitate pentru elevi și profesori și o singură ieșire, pe ușa de acces a elevilor. Intrările și ieșirile, sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă și alte încăperi vor fi semnalizate corespunzător, prin afișe personalizate și săgeți.

Etapa 4: Circuitul de intrare și ieșire elevi

a) La intrarea în curtea școlii, elevii sunt întâmpinați de unul sau mai multe cadre didactice/asistente/medici care le dezinfectează mâinile cu soluție pe bază de alcool. De la intrarea în curtea școlii, pe traseul delimitat și semnalizat, elevii vor fi conduși în unitatea de învățământ, respectând normele de distanțare fizică.

b) Fiecare grupă de elevi programată se adună în curtea școlii, unde există semne pe asfalt pentru menținerea distanței de doi metri unul de altul.

b) La intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, nedidactic, didactic auxiliar și a elevilor, va fi măsurată temperatura, care nu trebuie să depășească 370 C, de către cadrul medical, care va asigura asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării activităților.

c) În situația în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă simptome sau există supsiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de învățământ, cu recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului și a conduitei de tratament.

d) La intrare, se va desemna o persoană care va distribui elevilor câte o mască; la ieșire elevii vor arunca masca folosită și vor primi una nouă pentru deplasarea către domiciliu. Colectarea măștilor purtate se va face în locuri special amenajate, semnalizate corespunzător.

e) Elevii vor fi însoțiți de un cadru didactic de la accesul în unitatea de învățământ până în sala de clasă, și apoi, după finalizarea activităților, vor fi conduși spre ieșire.

Etapa 5: Derularea orelor de pregătire

a) Grupele de elevi vor fi îndrumate de personalul desemnat către sala repartizată. În sălile de clasă, elevii vor fi așezați la circa 2 m distanță unul de altul și vor purta mască pe tot parcursul desfășurării activităților în unitate. Grupele de elevi vor păstra aceeași sală de clasă pe toată perioada desfășurării activităților. Elevii vor fi așezați în bănci astfel încât să aibă cel puțin un loc liber în stânga și dreapta și un rând liber în față și spate. Unul dintre geamurile clasei este deschis la intrarea elevilor. Fereastra din dreptul elevilor este închisă, iar profesorul deschide fereastra de la catedră care va rămâne deschisă pentru aerisirea camerei pe toată perioada cursului.

b) Profesorii vor face pregătire conform orarului stabilit și vor purta mască pe tot parcursul desfășurării activităților în unitate.

c) În pauzele de 10 minute pentru aerisirea clasei și igienizare, programate decalat, elevii vor fi însoțiți de cadrele didactice în curtea școlii, conform orarului planificat, astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacționeze fizic. Pauzele se vor programa astfel încât simultan să nu fie în pauză mai mult de 2 grupe de maxim 10 elevi fiecare.

d) Pentru următoarea oră, din curte pe elevi îi preia următorul cadru didactic cu care vor avea ora respectivă. Acesta îi conduce până în clasă.

e) Se va recomanda elevilor evitarea ieșirii din sala de clasă în timpul pauzelor școlare.

9.Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

Personalul

didactic de conducere

ü  sosesc în unitate cu cel puţin 30 minute înainte de începerea activității și intră în curtea școlii, deplasându-se pe un traseu marcat, așteaptă, purtând masca de protecţie; vor fi preluate de un cadru medical, pentru a li se măsura temperatura. În cazul în care temperatura depășește 37  de grade, nu le este permisă intrarea în unitate;

ü  desfășoară activitățile, purtând mască pe tot parcursul acestora și păstrând distanța fizică de cca 2m;

ü  supraveghează respectarea cu strictețe a măsurilor de distanțare fizică dintre elevi, a programului stabilit și a  măsurilor igienico-sanitare de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2;

Personalul

didactic de predare

ü  sosește în unitate cu 30 minute înainte de începerea activității și intră în curtea școlii, deplasându-se pe un traseu marcat;

ü  vor respecta distanțate la 1,5 metri între ei, purtând masca de protecţie, în curtea școlii, așteptând să fie preluate de un cadru medical, pentru a li se măsura temperatura. În cazul în care temperatura lor depășește 37  de grade, nu le este permisă intrarea în unitate;

ü  își aruncă mănușile și masca într-un coș de gunoi special amenajat și semnalizat corespunzător și primesc de la cadrul medical o mască nouă;

ü  însoțește elevii pe traseul marcat pe hol către sala în care urmează să se desfășoare activitatea de pregătire;

ü  desfășoară activitățile de pregătire, purtând mască pe tot parcursul acestora și păstrând distanța fizică de cca 2m;

ü  supraveghează respectarea cu strictețe a măsurilor de distanțare fizică dintre elevi și măsurile igienico-sanitare de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2;

ü  însoțește elevii la ieșirea din sala de clasă; le oferă alte măști și îi însoțește pe traseul marcat până la ieșirea din curtea școlii.

Elevii

ü  sosesc la școală cu 15-20 minute înainte de începerea cursurilor și intră în curtea școlii, deplasându-se pe un traseu marcat până la intrarea în unitatea școlară;

ü  așteaptă distanțați în curtea școlii la 1,5 metri între ei, să fie preluați de un cadru medical, pentru a li se măsura temperatura. În cazul în care temperatura lor depășește 37  de grade, nu le este permisă intrarea în unitate;

ü  intră în școală pe calea de acces stabilită de conducerea unității de învățământ, respectând normele de distanțare fizică (1,5 metri între ei);

ü  își dezinfectează încălțămintea pe un covoraș îmbibat în dezinfectant,  iar pentru mâini, folosesc soluția dezinfectantă dintr-un dispenser aflat în imediata apropiere a  ușii de la intrare;

ü  își aruncă mănușile și masca într-un coș de gunoi special amenajat și semnalizat corespunzător și primesc de la un cadru didactic o mască nouă;

ü  se deplasează, însoțiți de profesor, pe traseul marcat către sălile de clasă; și vor păstra aceeași sală de clasă pe toată perioada desfășurării activităților;

ü  se așază la distanță de 2 metri unul de celălalt (o bancă liberă stânga, dreapta, față, spate), purtând măști pe toată perioada de pregătire;

ü  beneficiază de pauze intermediare, programate decalat, timp în care pot merge, pe rând, la grupul sanitar, pe traseul marcat de pe hol, apoi revin în sala de clasă;

ü  părăsesc sala de clasă la sfârșitul activității, însoțiți de cadrul didactic și se deplasează pe traseul marcat spre ușa destinată pentru ieșire, aruncă măștile în spațiul de lângă ieșire, special amenajat și semnalizat corespunzător și primesc o mască nouă de la un cadru didactic;

ü  părăsesc curtea școlii, pe traseul marcat, respectând distanțarea fizică (1,5 metri între ei), însoțiți de cadrul didactic;

Personalul didactic  auxiliar

ü  sosește în unitate cu 30 minute înainte de începerea activității și intră în curtea școlii, deplasându-se pe un traseu marcat;

ü  așteaptă distanțați la 1,5 metri între ei, purtând masca de protecţie, în curtea școlii, să fie preluați de un cadru medical, pentru a li se măsura temperatura. În cazul în care temperatura lor depășește 37  de grade, nu le este permisă intrarea în unitate;

ü  desfășoară activitățile zilnice, purtând mască de protecţie pe tot parcursul acestora și păstrând distanța fizică de cca 2m;

ü  afişează, în toate spaţiile în care vor avea loc activităţi, mesaje de informare cu privire la măsurile igienico-sanitare de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2.

Personalul nedidactic

ü  sosește în unitate cu 30 minute înainte de începerea activității și intră în curtea școlii, deplasându-se pe un traseu marcat;

ü  așteaptă distanțați la 1,5 metri între ei, purtând masca de protecţie, în curtea școlii, să fie preluați de un cadru medical, pentru a li se măsura temperatura. În cazul în care temperatura lor depășește 37 de grade, nu le este permisă intrarea în unitate;

ü  își aruncă mănușile și masca într-un coș de gunoi special amenajat și semnalizat corespunzător și primesc de la cadrul medical o mască nouă;

ü  desfășoară activitățile de igienizare/ dezinfecție, aerisire, înaintea începerii programului, între schimburi (dacă este cazul) pe o durată de 2 ore, precum și la finalizarea programului, purtând mască de protecţie pe tot parcursul acestora și păstrând distanța fizică de cca 2m.

Personalul de pază

ü  la intrarea în tură, intră în curtea școlii, deplasându-se pe un traseu marcat, așteaptă, purtând masca de protecţie, să fie preluate de un cadru medical, pentru a li se măsura temperatura. În cazul în care temperatura depășește 37  de grade, nu le este permisă intrarea în unitate;

ü  își aruncă mănușile și masca într-un coș de gunoi special amenajat și semnalizat corespunzător și îşi pune o mască nouă;

ü  poartă mască de protecţie, păstrând distanța fizică de cca 2m, pe tot parcursul desfăşurării activităţilor care implică prezenţa elevilor şi a tuturor categoriilor de personal;

ü  supraveghează respectarea cu strictețe a măsurilor de distanțare fizică dintre elevi.

10.Formular evidență modificări

Nr.

crt.

Ediția

Data ediției

Revizia

Data reviziei

Nr.pag.

Descriere modificare

Semnătura conducătorului departamentului

1

I

-

-

-

11. Formular analiză procedură

Nr.

crt.

Compartiment

Nume conducător compartiment

Înlocuitor de drept sau delegat

Aviz favorabil

Aviz nefavorabil

Semnătura

Data

Obervații

Semnătura

Data

1

Management

-

-

-

-

12.  Lista de difuzare a procedurii

Nr.

crt.

Compartiment

Nume și prenume

Data primirii

Semnătura

Data retragerii

Data intrării în vigoare a procedurii

1

Management

iunie.2020

electronic

iunie.2020

2

CEAC

iunie.2020

electronic

iunie.2020

3

Secretariat

iunie.2020

electronic

iunie.2020

4

Personal didactic

iunie.2020

electronic

iunie.2020

5

Administrativ

iunie.2020

electronic

iunie.2020

6

Contabilitate

iunie.2020

electronic

iunie.2020

 1. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr.

anexă

Denumirea anexei

Elaborator

Aprobă

Nr. de exem-plare

Difuzare

Arhivare

Alte elemente

loc

perioadă

Copertă

-------------

------------

Arhivă

Conform Nomenclator

Arhivistic

A1-PO-MNG-12

Orar

Comisie orar

Director

Arhivă

Conform Nomenclator

Arhivistic

A2-PO-MNG-12

Tabele centralizatoare elevi participanți

Diriginți

Director

Arhivă

Conform Nomenclator

Arhivistic

A3-PO-MNG-12

Tabel centralizator cadre didactice participante

Director

adjunct

Director

Arhivă

Conform Nomenclator

Arhivistic

A4-PO-MNG-12

Director

Arhivă

Conform Nomenclator

Arhivistic

14.Cuprins

Numărul componentei

în cadrul procedurii

Denumirea componentei din cadrul procedurii

Pagina

0

Coperta

0

1

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii

1/15

2

Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii

1/15

3

Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii

1/15

4

Scopul procedurii

3/15

5

Domeniul de aplicare

3/15

6

Documente de referinţă

4/15

7

Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi

4/15

8

Descrierea procedurii

8/15

9

Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

10/15

10

Formular evidență modificări

13/15

11

Formular analiză procedură

13/15

12

Lista de difuzare a procedurii

13/15

13

Anexe, înregistrări, arhivări

14/15

14

Cuprins

14/15