Bază de date online cu resurse pentru dezvoltarea unui management instituțional antreprenorial de calitate în școli defavorizate

1.      Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii

Nr.

Crt.

Elemente privind

responsabilii /

operaţiunea

Numele și prenumele

Funcţia

Data

Semnătura

1.1.

Elaborat

Reprezentant compartiment management

1.2.

Verificat

Reprezentant compartiment contabilitate

1.3.

Avizat

Director adjunct

1.4.

Aprobat

Director

1.      Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii

Nr.

Crt.

Elemente privind

responsabilii /

operaţiunea

Numele și prenumele

Funcţia

Data

Semnătura

1.1.

Elaborat

Administrator patrimoniu

1.2.

Verificat

Responsabil compartiment contabilitate

1.3.

Avizat

Director adjunct

1.4.

Aprobat

Director


     Pentru asigurarea securității și a siguranței elevilor în incinta și în perimetrul unității școlare

                             Cadrul legal:

·         PROTOCOL 9647/08.07.2013 privind pregătirea în domeniul situației de urgență a copiilor, elevilor și studenților în învățământul național preuniversitar și superior semnat MAI – MEN

·      Legea nr.29/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ

·      Legea  nr. 35/2007 privind creșterea siguranței  în unitățile de învățământ;

·      Legea nr. 333/2003 – Republicată 2014, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

·      Legea nr. 61/1991- republicată 2014, pentru Sancționarea faptelor și încălcarea unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;

·      Ordonanța 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

·      O.U.G. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția pers. încadrate în muncă;

·      Hotărârea 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și morală a elevilor;

·         Planul de pază al unității școlare

·         Procedura operațională privind asigurarea securității

                               

PRINCIPIUL CALITĂŢII: 1. Managementul calităţii

Managementul calităţii asigură calitatea programelor de învăţare şi promovează îmbunătăţirea continuă printr-un proces riguros de autoevaluare.

PUNCTELE SLABE avute în vedere:

Ø  Necesitatea revizuirii Manualului calității

Ø  Nu toți membrii personalului au contribuţie în ceea ce priveşte managementul calităţii sau autoevaluarea

Ø  Procedura operațională privind plângerile și contestațiile necesită revizuire

Ținte

Acțiuni necesare

Rezultate măsurabile

Responsabil pentru îndeplinirea acțiunilor

Prioritatea acțiunii

Termene și obiective intermediare

Monitorizare și evaluare

Costuri și alte resurse necesare

Revizuirea  Manualului Calității

- Actualizarea datelor din manualul calității:  date statistice privind unitatea școlară

- Actualizarea componenței CEAC, a responsabilităților fiecărui membru

- Actualizarea listei procedurilor

Manual 100%revizuit Baza de date statistice la zi

Regulament CEAC, atribuții membri actualizate

Lista procedurilor

Director, dir. adj

Membrii CEAC

Responsabilii comisiilor metodice

Coordonatorul pentru proiecte și programe educative

1

Realizare baza de date statistice și includerea în manual a regulamentului de funcționare CEAC,

Completarea Listei procedurilor și elaborare manualului

Baza de date utilă manualului și proceselor SCIM

Hârtie,  costuri de tipărire, legare, plastifiere coperți

Eficientizarea managementului calității

- Implicarea membrilor personalului în asigurarea managementului calității

- Monitorizarea atentă a procesului de autoevaluare la nivelul tuturor compartimentelor

- Informări, dezbateri referitoare la documentele elaborate de membrii CEAC

90%  persoane implicate direct sau indirect în management

100% personal implicat în procesul de autoevaluare

Minim 2 dezbateri/informări pe semestru privind documentele elaborate de CEAC

Director, dir. adj

Membrii CEAC

Responsabilii comisiilor metodice

Coordonatorul pentru proiecte și programe educative

Responsabilii de compartimente

1

Asigurarea managementului calității la nivelul tuturor compartimentelor

Realizarea de rapoartelor autoevaluare și a rapoartelor de monitorizare eficient, conform cu realitatea

Organizarea de informări/mese rotunde, dezbateri la nivel de școală, semestrial

Raport de monitorizare și evaluare

Hârtie, consumabile tipărire, multiplicare

Revizuirea Procedurii operaționale privind plângerile și contestațiile

- Analizarea legislației în vigoare privind plângerile și contestațiile

- Revizuirea procedurii existente conform legislației

- Informarea personalului unității școlare privind procedura revizuită

Legislație analizată

1 Procedură revizuită

Director, dir. adj

Membrii CEAC

Responsabilii de compartimente

1

Analizarea legislației în vigoare la nivelul comisiilor metodice și a CEAC

Elaborarea procedurii revizuite

Activități de informare, prezentare a procedurii, introducerea acesteia în lista de  proceduri

Raport de monitorizare

Procese verbale

Hârtie, consumabile tipărire, multiplicare

Comentarii: Se propune revizuire periodică

 

Trăsături de bază ale clasei și stilului de predare care pot contribui la îmbunătățirea funcționării școlare a copiilor și adolescenților cu ADHD.

Țineți cont de o distincție importantă între metodele de predare proactive și reactive

Multe dintre sugestii sunt exemple de predare proactivă și de comportament. Ele sunt în contrast cu abordarea reactivă obișnuită pe care o au mulți profesorii cu elevii ADHD.
O schimbare a situației într-o clasă sau a curriculum-ului sau a unui plan se face înainte de apariția oricărei probleme. Această abordare reduce probabilitatea apariției unor astfel de probleme în situații viitoare. Învățarea proactivă crește, de asemenea, probabilitatea ca în loc să apară o comportare adecvată și o scade pe cea de eroare sau esec școlar.