Bază de date online cu resurse pentru dezvoltarea unui management instituțional antreprenorial de calitate în școli defavorizate

privind ARHIVAREA DOCUMENTELOR SI INREGISTRARILOR

1.SCOPUL

1.1. Prezenta procedura stabileşte modul de arhivare, păstrarea şi responsabilităţile privind arhivarea documentelor în cadrul unității școlare _____________.

2.DOMENIUL  DE  APLICARE

2.1. Procedura se aplică de către toate compartimentele din cadrul _____________ pentru arhivarea şi păstrarea tuturor documentelor pe suport hârtie, înregistrări foto, video, audio.

2.2. Prezenta procedură nu se aplică pentru arhivarea documentelor în formă electronică.

 

Problematica stresului în organizaţii a suscitat interesul multor dezbateri şi studii, fiind o tema des invocată de manageri, angajaţi şi consultanţi, din perspective diferite. Simptomele stresului manifestat în organizaţii sunt uşor evidenţiabile şi observabile, el manifestându-se prin comportamente, cum ar fi:

  • dificultăţi în adaptarea ale angajaţilor la schimbările care se impun postului de muncă ocupat,
  • scăderea dramatică a productivităţii muncii, printr-o dublă acţiune:
  • la nivelul persoanei care receptează situaţia stresantă

şi

                                   

Activitatea de management presupune o suma de atitudini si reguli de comunicare la nivel de
a. grup

               qual2019april 1

Scopul procedurii

1. Procedura are drept scop stabilirea modului de evaluare a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din cadrul unei unități școlare, conform legislaţiei în vigoare.

2.Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii.

3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului.

4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe director, în luarea deciziei.

COMPARTIMENT

PERIOADA

TEMATICA VERIFICATĂ

MONITORIZARE/ CONTROL/EVALUARE

FEED-BACK

ADMINISTRATIV

ADMINISTRATIV

ADMINISTRATIV

August - septembrie

Verificarea stadiului pregătirilor pentru începerea noului an școlar:

-modul de realizare a reparațiilor, igienizărilor, curățeniei: săli de clasă, sală sport, cantină, internat;

-verificarea stadiului amenajării sălilor de clasă

Director

Director adjunct

Administrator

Evaluări la fața locului

Raport administrator

Septembrie

Verificarea planificării/organizării activității:

-întocmirea/respectarea Planului de muncă anual/semestrial;

-verificarea predării patrimoniului clasei fiecărui diriginte;

-verificarea elaborării Planului de pază;

-actualizarea fișei postului;

-repartizarea sectoarelor de curățenie;

-graficul personalului de pază;

-efectuarea instructajului de protecție a muncii și PSI, cu personalul nedidactic, pe bază de semnătură;

-verificarea proceselor-verbale întocmite de paznici și remedierea spectelor negative;

-elaborarea/revizuirea procedurilor operaționale specifice compartimentului.

Director

Director adjunct

Administrator de patrimoniu

Administrator financiar

Plan de muncă

Plan pază

PV administrator, diriginți

Avizare poliție/ISU

Fișa postului semnată

Grafice semnate

Procese-verbale

Registru procese-verbale

Proceduri operaționale elaborate/revizuite

OCTOMBRIE

Verificarea modului de realizare a curățeniei:

-control mixt conform grafic;

-verificarea îndeplinirii măsurilor de remediere:plan de măsuri;

-referate de necesitate pentru achiziționarea materialelor de curățenie, reparații;

-efectuarea instructajului de protecție a muncii și PSI, cu personalul nedidactic, pe bază de semnătură;

-verificarea proceselor-verbale întocmite de paznici și remedierea spectelor negative;

-verificarea încărcării extinctoarelor conform normativelor în vigoare.

Director

Comisia pentru sănătate și securitate în muncă

Notă de constatare

Evaluări de stare

Procese-verbale

NOIEMBRIE

-Verificarea modului de realizare a curățeniei;

-Verificarea moduluui de efectuare a inventarului.

Director

Comisia pentru sănătate

Notă de constatare

Evaluări de stare

Procese-verbale

DECEMBRIE

-Verificarea modului de realizare a curățeniei;

-Verificarea propunerii spre casare a mijloacelor fixe/obiectelor de inventar;

-Verificarea evaluării/aprecierii activității personalului din subordine

Director

Comisia pentru sănătate

Notă de constatare

Evaluări de stare

Procese-verbale

Raport

Fișe evaluare

IANUARIE

-Verificarea modului de realizare a curățeniei

Director

Comisia pentru sănătate

Notă de constatare

Evaluări de stare

Procese-verbale

SECRETARIAT

SECRETARIAT

SEPTEMBRIE

Verificarea modului de pregătire, organizare și desfășurare a examenelor de încheiere a situației școlare, corigențe, diferențe:

-respectarea prevederilor ROFUIP (înștiințare părinți, nr.bilete oral, semnături, subiecte proba scrisă, borderouri notare).

Director

Director adjunct

Raportul comisiei de examen

-verificarea aprovizionării cu cataloage, carnete, registre, condici;

-verificarea documentelor specifice;

-elaborarea/revizuirea procedurilor operaționale specifice compartimentului.

-elaborarea raportului de analiză a activității desfășurate în anul școlar precedent

Director

Director adjunct

Existența documentelor/ actelor

Proceduri operaționale elaborate/revizuite

OCTOMBRIE -NOIEMBRIE

-verificarea îndeplinirii măsurilor de remediere

-verificarea dosarelor personale ale elevilor;

-verificarea dosarelor cadrelor didactice

Director

Director

Director adjunct

Notă de control

Existența dosarelor

DECEMBRIE

-verificare actualizare date REVISAL

-verificare arhivă

Director

Director adjunct

Raport comisie

IANUARIE

-verificare registre matricole;

-verificare registre de evidență și eliberare a actelor de studii

Director

Registre completate corepsunzător

BIBLIOTECĂ

SEPTEMBRIE

-verificarea aprovizionării cu manuale școlare;

-distribuirea manualelor gratuite

Director

Director adjunct

Procese-verbale diriginți

Raport comisie curriculum

-verificarea întocmirii fișelor pentru cititori;

-întocmirea cataloagelor sistematice și alfabetice

Director

Director adjunct

Nr.fișe/ nr.elevi

Formulare

OCTOMBRIE

-verificarea elaborării/îndeplinirii planului de muncă;

-verificarea îndeplinirii măsurilor de remediere;

-verificarea întocmirii fișelor pentru cititori;

-întocmirea cataloagelor sistematice și alfabetice;

-completarea documentației specifice bibliotecii.

Director

Director adjunct

Afișare orar de lucru

Existența documentelor specifice

NOIEMBRIE

-verificarea întocmirii fișelor pentru cititori;

-întocmirea cataloagelor sistematice și alfabetice;

-completarea documentației specifice bibliotecii;

-verificare inventariere

Director

Director adjunct

Existența documentelor specifice

Registru inventar

BIBLIOTECĂ

DECEMBRIE

-verificarea întocmirii fișelor pentru cititori;

-întocmirea cataloagelor sistematice și alfabetice;

-completarea documentației specifice bibliotecii.

Director

Director adjunct

Existența documentelor specifice

IANUARIE

-verificarea întocmirii fișelor pentru cititori;

-întocmirea cataloagelor sistematice și alfabetice;

-completarea documentației specifice bibliotecii.

Director

Director adjunct

Existența documentelor specifice

CONTABILITATE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

IANUARIE

-Întocmirea documentelor legale privind managementul financiar;

- Monitorizarea cheltuielilor;

-Verificare state plată

-Verificare contabilizare venituri, active fixe, obiecte inventar

- Stadiul achiziționării de bunuri și servicii

-Verificare aplicare CFP

-Verificare întocmire registre contabilitate

-Realizarea execuției bugetare.

-Încheierea exercițiului financiar

- Verificarea întocmirii proiectului de buget;

-Realizarea planului de achiziții

-Verificare documente plată burse

Director

Existența documentelor specifice